Previsió Ajuts 2021

PROJECTES R+D+i

AJUTS A LA CREACIÓ DE GRUPS OPERATIUS I PER A PROJECTES PILOT INNOVADORS EN PRODUCTIVITAT I SOSTENIBILITAT AGRICOLA (DARP)

Última convocatòria: juny de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a sufragar les despeses de redacció de projectes d’innovació per part de Grups Operatius
Requisits dels projectes
de cooperació 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris:

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis.

• Un únic beneficiari, que serà el sol·licitant de l’ajut.

• Complir els requisits especificats a l’apartat 4 dels annexos.

Actuacions subvencionables:

 

• Despeses de constitució del conveni de col·laboració entre els membres del Grup Operatiu

• Dinamització del grup

• Redacció del projecte i estudis preparatoris

• Consultoria tecnològica i assessoria

• Personal propi

• Traducció de les fitxes de difusió del projecte (model DARP).

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

Tipus i quantia dels ajuts: 70% de la despesa elegible, sense superar els 10.000 euros per projecte.
Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29)

sia.daam@gencat.cat

 


Última convocatòria: juny de 2019
Previsió propera convocatòria: 1r semestre 2021

Resum de l’última convocatòria:

Modalitat 2: Realització de projectes pilot innovadors

Objectiu

 

Ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme per aquests grups.
Requisits dels projectes
de cooperació 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris:

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis.

• Pot haver-hi un màxim de cinc beneficiaris per projecte (inclòs el líder), més un coordinador/a del projecte.

• Complir els requisits especificats a l’apartat 4 dels annexos.

Actuacions subvencionables:

 

• Despeses derivades de la contractació tecnològica

• Desenvolupament de prototipus

• Realització de proves pilot

• Adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització del projecte.

• Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés

• Lloguer d’equips, instal·lacions i finques

• Contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte

• Coordinació i dinamització (cas de Grups Operatius de més de dos beneficiaris)

• Consultoria tecnològica i assessoria

• Divulgació i comunicació dels resultats del projecte

• Personal propi

• Traducció de les fitxes de difusió del projecte (model DARP).

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

Tipus i quantia dels ajuts:

 

70% de la despesa elegible, sense superar els 140.000 euros per projecte (la despesa màxima elegible serà de 200.000 euros). En el cas de grups de més de dos beneficiaris, aquest import es podrà complementar amb un ajut per a la coordinació del projecte . Aquest ajut serà com a màxim el 6% de la despesa elegible, sense superar els 12.000 euros. Per tant, l’ajut màxim per projecte serà de 152.000 euros.
Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29)

sia.daam@gencat.cat

 


 

AJUTS PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)

Última convocatòria: maig de 2020
Previsió propera convocatòria: 2n trimestre 2021

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.
A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Destinataris

• Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

• També poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses, les PIMES, com les mitjanes i grans empreses.

Quantia i intensitat d’ajut

25-50%

Mínim 3.000 € i màxim 120.000 €

Classe A1 i A2. 30-40% + 10% si és una PIME

Classe A3. 25-35% + 10% si és una PIME

Classe B. 25% + 10% si és una PIME + 15% si col·laboració efectiva

Durada del projecte Màxim 24 mesos
Despeses subvencionables

Classe A.

• De les ajudes per a la superació de normes comunitàries o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes comunitàries: costos relatius a la inversió en protecció ambiental, respecte del total de la inversió. Inversions en: actius materials i immaterials. En el cas d’ajuda a la inversió a PIME, els actius immaterials s’han d’incloure a l’empresa durant almenys 3 anys.

• De les ajudes per a l’adaptació anticipada a futures normes comunitàries: costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir el nivell de protecció mediambiental exigit per la norma comunitària comparat amb el nivell actual de protecció mediambiental exigit abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Classe B.

• Costos de personal (investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte).

• Costos d’instrumental i material utilitzats pel projecte. Si s’utilitzen parcialment pel projecte, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte.

• Costos d’edificis i terrenys, en la mesura que s’utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada d’aquest projecte. En edificis seran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte; quant als terrenys, seran subvencionables els costos de transferència comercial o els costos de capital.

• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament a l’activitat de recerca.

• Despeses generals suplementàries derivades del projecte.

• Costos de funcionament (costos de material, subministraments i productes similars, derivats de l’activitat del projecte).

• Costos de l’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.

Despeses no subvencionables

• Impost sobre el valor afegit (IVA) i qualsevol impost pagat per l’entitat.

• Despeses financeres com a conseqüència de la inversió.

• Subvencions per a inversions finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer de béns mobles (excepció: el perceptor constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció).

• Inversions en equips de segona mà.

• Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament al projecte.

• Despeses de personal propi (projectes classe A).

• Despeses d’adquisició de terrenys i les de construcció de naus industrials no necessàries per al desenvolupament dels objectius ambientals del projecte.

• Lloguer d’infraestructures no serà subvencionable per un període superior als 3 primers mesos i l’ajuda serà en progressió decreixent (projectes Classe B).

 


AJUTS PER A “AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS” AEI (MINCOTUR)

Última convocatòria: juny de 2020
Previsió propera convocatòria: març-2021

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Recolzament de les Agrupacions Empresarials Innovadores per tal de millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses.
Tipus de projectes

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament.

b) Realització d’estudis de viabilitat tècnica. S’inclouran els estudis directament relacionats amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0». En tot cas, es tractarà de l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d’èxit. Així mateix, es podrà aplicar a aquells estudis de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents.

c) Desenvolupament d’activitats innovadores. Aquestes activitats inclouran específicament aquelles directament relacionades amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0», dins de les diverses actuacions desenvolupades a continuació en aquest apartat.

d) Les activitats descrites en els apartats b) i c) podran ser realitzades en cooperació entre diversos membres pertanyents a una o diverses entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores, ja siguin AEI o empreses, que a la data de publicació de la convocatòria es troben ja inscrites en el Registre d’AEI del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme o les pròpies Agrupacions Empresarials Innovadores.

Beneficiaris

a) Per a les ajudes relatives a la posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament, només seran elegibles les entitats registrades amb caràcter de «incipients» en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

b) Per a les actuacions relatives a estudis de viabilitat tècnica únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

c) Per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

d) Per a les actuacions en cooperació podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els seus membres.

Despeses subvencionables

a) Despeses de personal tècnic directament involucrat en l’execució de les actuacions o projectes, amb vinculació laboral amb el beneficiari o amb empreses o organismes de l’agrupació i inclòs en els grups de cotització a la Seguretat Social del 1r al 3r, tots dos inclosos, o d’autònom econòmicament dependent de l’agrupació.

b) Col·laboracions externes, en concret despeses externes per serveis de consultoria i assistència que s’especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d’ajuda i resultin necessaris per a l’execució de l’actuació prevista. No podran ser considerades col·laboracions externes aquelles realitzades per entitats que pertanyen a les Agrupacions Empresarials Innovadores participants en el projecte. El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 80% del cost total de l’actuació.

c) Viatges interurbans i allotjament, tant nacionals com internacionals, necessaris per a la realització de l’activitat, per part del personal tècnic, per mitjà de serveis de transport prestats per àmbits públics o privats (ferrocarril, transport aeri, autobús o vehicle de lloguer) .

d) En les actuacions de posada en marxa i desenvolupament d’estructures seran també subvencionables les despeses de personal administratiu i despeses relatives a serveis necessaris per a la gestió operativa de l’entitat, excepte despeses financeres i d’inversió.

e) En cap cas es considerarà subvencionable qualsevol tipus d’impost.

Intensitat i quantitats màximes

·         70.000 € per a les actuacions de posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI.

·         100.000 € per a les actuacions de Realització d’estudis de viabilitat tècnica.

·         500.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (investigació industrial i desenvolupament experimental).

·         300.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (innovació en matèria d’organització i de processos).

·         Per als projectes de col·laboració:

a)    100.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament un estudi de viabilitat.

b)    500.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a investigació industrial o desenvolupament experimental.

c)     300.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa innovació en matèria d’organització o innovació en matèria de processos.

 


 

GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÒMICS (MAPAMA)

Última convocatòria: novembre de 2020
Previsió propera convocatòria: 3r trimestre 2021

Resum de l’última convocatòria:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a impulsar la creació de Grups Operatius supraautonòmics per a idear, dissenyar i redactar projectes d’innovació per part a executar en el futur
Requisits dels projectes
de cooperació 

Mínim dos membres sol·licitants de dues comunitats autònomes diferents.

Mínim dos membres sol·licitants d’àmbit supraautonòmic.

Mínim dos membres sol·licitants, un d’àmbit autonòmic i l’altre d’àmbit supraautonòmic

Beneficiaris:

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis. Mínim 1 membre del Grup Operatiu ha de pertànyer a aquest àmbit.

• Universitats, centres tecnològics i d’R+D+i, assessors tecnològics.

• ONGs relacionades amb la temàtica del projecte

Actuacions subvencionables:

 

·         Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais

·         Accions formatives vinculades al projecte

·         Serveis d’agent d’innovació

·         Serveis d’auditor

·         Activitats de difusió

·         Despeses de personal propi (amb cost/h màxim per categoria)

·         Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)

Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 100.000 euros per projecte.

 

Modalitat 2: Projectes d’innovació a través de Grups Operatius
Objectiu

a) Promoure un sector agrícola i forestal que utilitzi eficientment els recursos, sigui

econòmicament viable, productiu i competitiu, que tingui un escàs nivell d’emissions,

sigui respectuós amb el clima i resistent als canvis climàtics, que treballi cap sistemes de producció ecològica i en harmonia amb els recursos naturals essencials de els que depenen l’agricultura i la silvicultura;

b) contribuir a un proveïment estable i sostenible d’aliments, pinsos i biomaterials, tant dels tipus ja existents com nous;

c) millorar els processos encaminats a la protecció del medi ambient, l’adaptació al canvi climàtic o la seva mitigació;

d) crear vincles entre els coneixements i tecnologies punters i els agricultors, gestors de boscos, comunitats rurals, empreses, ONG i serveis d’assessorament;

Beneficiaris

 

a) del sector agroalimentari i forestal: com ara organitzacions representatives d’agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seves organitzacions representatives, entre d’altres;

b) del sector investigador o del coneixement: com ara universitats, centres de tecnologia, entitats de R + D + I, entitats d’assessoria, plataformes tecnològiques, entre d’altres.

c) altres: organitzacions no governamentals, grups d’acció local, o qualsevol un altre actor que tingui un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà la agrupació.

d) Les agrupacions de procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques, si escau.

Agrupacions mínim de 2 membres, i 1 d’elles ha de pertànyer a l’apartat a).

Cada agrupació ha de designar un representant i opcionalment, un coordinador.

Requisits dels projectes

de cooperació

 

Projectes innovadors d’interès general. Desenvolupament de nous productes, serveis, processos, pràctiques o tecnologies. Hauran de contribuir als objectius del FEADER 2014-2020 i AEI-Agri.

Actuacions subvencionables:

 

·         Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais

·         Serveis de coordinador del projecte

·         Despeses de personal propi

·         Serveis d’auditor

·         Despeses de material fungible

·         Lloguer d’equips, instal·lacions, finques

·         Despeses de consultoria tecnològica i assessoria, i dels serveis necessaris per a la realització del projecte

·         Despeses derivades de la contractació tecnològica, el desenvolupament de prototips en el marc del projecte, de la realització de proves pilot, i de la tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte o procés.

·         Despeses en inversions materials o immaterials

·         Activitats de divulgació

·         Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)

 

Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 600.000 euros per agrupacions beneficiàries.

 


 

AJUTS PER A LA CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES CLÚSTER DE LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA CATALUNYA CLÚSTERS (IRC-ACCIÓ)

Última convocatòria: juliol 2020
Previsió propera convocatòria: juliol 2021

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu Es subvencionen plans d’actuacions per a la Consolidació d’estructures de les entitats clúster integrades en el Programa Catalunya Clústers de ACCIO.

Beneficiaris

 

Clústers integrats, acreditats i vigents en el Programa Catalunya Clústers de ACCIO.
Característiques

Tipologia de projectes:

1.- Activitats que conformen els Plans d’actuació anuals dels Clústers

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables s’agrupen en 3 categories:

1.- Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d’experts, lloguer d’espais, material promocional o similar, destinats a la realització d’actuacions dins el pla d’actuació o dels projectes.

2.- Hores de dedicació de personal Tipologia 1- hores de dedicació de personal del clúster Tipologies 2 i 3_Horas de dedicació dels participants, únicament les hores de dedicació directament relacionades amb el projecte presentat.

3.- Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el pla d’actuació o amb el projecte. Aquestes despeses tenen limitacions pel que fa a l’import màxim per nit d’allotjament, nombre de viatges i persones assistents. Únicament es subvencionen bitllets en classe turística

Terminis d’execució: Els plans d’actuació podran executar-se entre l’1 de gener de 2020 al 31 de març de 2021
Observacions

Ajut subjecte a minimis.

En concurrència competitiva.

 


 

AJUTS PER INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT PER A PROJECTES DE CLÚSTERS (IRC-ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre 2020
Previsió propera convocatòria: maig 2021

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu i Beneficiaris

 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d’aquests Clústers, amb un màxim de 10 participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però no com a sol·licitants.

 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d’aquests Clústers, amb un màxim de 5 participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però no com a sol·licitants.

Característiques

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat relacionats amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres

 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Es consideren subvencionable la realització d’activitats específiques directament relacionades amb projectes de desenvolupament i innovació des dels clústers, alineats amb tecnologies disruptives, en base a les definicions que s’estableixen al document: Dianes de tendències tecnològiques d’ACCIO.

 

1.Realització d’estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a projectes de tecnologia i innovació.

 

2. Desenvolupament d’activitats innovadores:

a. Activitats de desenvolupament experimental.

b. Activitats d’innovació en matèria d’organització.

c. Activitats d’innovació en matèria de processos.

Despeses subvencionables

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d’experts, lloguer d’espais, material promocional o similar, assistència a congressos/fires destinats a la realització d’actuacions dins dels projectes.

2. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants en el projecte.

3. Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el projecte. Viatges i allotjament fora del territori espanyol i viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts o similars relacionat amb el projecte. Aquestes despeses tenen limitacions pel que fa a l’import màxim per nit d’allotjament, nombre de viatges i persones assistents. Únicament es subvencionen bitllets en classe turística.

 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara despeses de consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos i proves de laboratori, lloguer d’espais, material promocional o similar, destinats a la realització d’actuacions dins del projecte.

2. Hores de dedicació del personal del clúster i de les empreses i agents d’entorn que actuïn com a participants sempre i quan estiguin directament dedicats al projecte.

Import de l’ajut
Terminis d’execució:

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Els projectes de reforç competitiu empresarial es podran dur a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Els projectes de desenvolupament i innovació es podran dur a terme entre la data de sol·licitud i el 31 de desembre de 2021. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Observacions

Línia 1: Ajut subjecte a minimis.

Línia 2: no està subjecte a minimis.

En concurrència competitiva.

 


 

CUPONS A LA INNOVACIÓ (ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre de 2020
Previsió propera convocatòria: abril-2021

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Tipologia de cupons

A.1. Els cupons de tecnologia podran ser utilitzats per rebre els següents serveis tecnològics subvencionables: estudis de viabilitat tecnològica i industrial, desenvolupament tecnològic i testeig i validació experimental.

A.2. Els cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables: Conceptualització de nous productes/serveis i millora del model d’innovació a l’empresa.

A.3. Els cupons d’economia circular podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’economia circular subvencionables: Diagnosis de viabilitat d’aplicació d’economia circular, ecodisseny de productes i serveis i foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular.

A.4. Els cupons de fiscalitat podran ser utilitats per rebre els següents serveis de fiscalitat subvencionables: Assessorament expert en fiscalitat i obtenció de seguretat jurídica.

A.5. Els cupons de propietat industrial podran ser utilitats per rebre els següents serveis de propietat industrial subvencionables: Estudis previs de patentabilitat i redacció i presentació de la patent.

Intensitat d’ajut

Pels cupons A1, A2 i A3: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 5.000 euros.

Pels cupons A4: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 800 o 5.000 euros segons la tipologia del servei.

Pels cupons A5: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 1.000 o 5.000 euros segons la tipologia del servei.

Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Pels cupons A1:  Agents tecnològics amb el segell TECNIO, professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de tecnologia. – Aquells professionals acreditats i vigents com assessors d’acord amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ en l’àmbit sectorial d’Indústria 4.0 i en les categories d’Operacions i Logística i Estratègia pel servei subvencionable d’Estudi de viabilitat tecnològica i industrial.

Pels cupons A2: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de conceptualització de nous productes i serveis i de gestió de la innovació.

Pels cupons A3: agents tecnològics amb el segell TECNIO,  professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria d’economia verda.

Pels cupons A4:  professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de fiscalitat, entitats certificadores de projectes de R+D+i acreditades i vigents segons la ”Entidad Nacional De Acreditación” (ENAC).

Pels cupons A5: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria d’agent de patents i marques.

 

CUPONS INDÚSTRIA 4.0 (ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre de 2020
Previsió propera convocatòria: abril-2021

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Tipologia de cupons

-Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0.

-Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que integrin les tecnologies de la indústria 4.0.

Intensitat d’ajut Es poden demanar 14.000 € amb una intensitat d’ajut del 100%
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Per les dues tipologies:

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

* La categoria Cupons indústria 4.0 correspon a la categoria anteriorment anomenada Tecnologia.

Més informació http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-innovacio/

 

INDÚSTRIA 4.0 DE L’ANUALITAT 2020 (CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA)

Última convocatòria: OBERTA FINS 31 DE MARÇ 2021           
Previsió propera convocatòria: abril-maig 2021

Resum de la convocatòria:


Objecte
El Programa Indústria 4.0 té com objectiu la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del sector industrial, ajudant-les a integrar eines competitives clau i a maximitzar les oportunitats que la denominada Indústria 4.0 els hi ofereix per reactivar la seva activitat, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.
Tipus d’ajut

Fase I: Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. Consisteix en la realització d’un anàlisis exhaustiu, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0. de l’empesa, tant a nivell intern com a nivell extern. El procés de diagnosis finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

Fase II: Ajuts pel Pla Personalitzat i Implantació (PPI). Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la implantació de les solucions identificades en el diagnòstic.

Intensitat ajut

Fase I: la realitza un assessor de la Cambra de Comerç de forma gratuïta. Per tant, no és susceptible de rebre ajut.

Fase II: 40% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 8.000 euros.

Despesa subvencionable

–       Implantació d’aplicacions informàtiques específiques i necessàries

–       Drets d’ús de solucions al núvol

–       Hardware específic

–       Servei de consultoria

–       Serveis posta en marxa

–       Capacitació

Veure pàgina 6 i 7 del link següent: https://www.cambragirona.cat/wp-content/uploads/2020/07/Anexo-IV-Condiciones-Participacion-y-Tipologia-y-justificacion-de-Gastos-Elegibles.pdf

Altra informació interessant

Empreses PIME (autònoms, micro, petits i mitjanes empreses) que disposin d’alguns dels següents CNAE: 05-09, 10-33, 35, 36-39.

Centre productiu o domicili social a la província de Girona.

Estar donats d’alta al cens IAE.

Ajuts subjectes al règim de mínimis.

Es pot contractar qualsevol proveïdor (no cap cap acreditació extra per part del proveïdor).

Sense concurrència competitiva. O sigui, es van adjudicant segons ordre de presentació.

Termini presentació sol·licituds Fins a 31 de març o fins esgotament de pressupost (queden 4 “cupons” disponibles)
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació

Telf.: 972 41 85 37

email: ppresas@cambragirona.org

https://www.cambragirona.cat/competitivitat/industria-4-0/


 

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ D’AGENTS TECNOLÒGICS LOCALS INNOTEC (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre de 2020.
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Descripció Ajuts destinats a projectes de: recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació.
Beneficiaris

PIMEs

Desenvolupador de tecnologia homologats (projectes col·laboratius)

Tipologia de projectes

RD individual o innovació amb contractació mínima del 25% a proveïdors homologats.

RD col·laboratius entre PIMEs i desenvolupadors homologats. Màxim un 70% de la despesa total subvencionable acceptada per cada participant

Innovació individual en matèria de processos per part d’una PIME amb contractació de proveïdors homologats.

Característiques de projectes

La contractació o subcontractació als agents homologats ha de ser com a mínim del 25% de la despesa subvencionable acceptada.

Durada inferior a 2 anys.

Sectors líders i TFT’s estratègia RIS3CAT.

Pressupost: 1,5 M€ (any 2018).

Projectes de 25.000 a 150.000 €.

Despeses subvencionables

Despeses de personal: investigadors, tècnics i personal auxiliar i personal involucrat en el projecte.

Col·laboracions externes: desenvolupadors de tecnologia homologats i altres despeses de consultoria (legal, patentabilitat, VT, pla comercialització).

Amortització de l’equipament i instrumental pel projecte.

Adquisició o llicències de patents.

Intensitat de l’ajut
Petita Mitjana
Recerca industrial 70% 60%
Desenvolupament experimental 45% 35%
Innovació 50% 50%

Fins al 100% desenvolupadors homologats sense lucre i ANE (activitat no econòmica).

Criteris de valoració

Excel·lència projecte: RD (qualitat científica i tecnològica) i innovació (grau innovació).

Impacte del projecte.

Implementació del projecte.

Contacte

tecnio.accio@gencat.cat

93 476 72 00

www.tecnio.cat


 

TECNIOSPRING INDUSTRY (ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

TECNIOspring INDUSTRY és un programa de beques d’ACCIÓ, proporciona suport financer a les propostes de mobilitat individual presentades per investigadors experimentats en col·laboració amb una entitat amfitriona. S’ofereixen contractes laborals de 2 anys als becaris, per desenvolupar projectes d’investigació aplicada a l’entitat amfitriona que triï. Les entitats d’acollida poden ser entitats del sector industrial -empreses amb base a Catalunya- o entitats reconegudes amb l’acreditació TECNIO.

El programa implicarà la indústria de diverses maneres:

 • Les empreses que participen en processos de recerca i transferència de tecnologia són organitzacions d’acollida elegibles.
 • Els becaris allotjats per l’organització de recerca poden ser adscrits a una empresa (segments intersectorials) o passar-hi algun temps (visites curtes).

Amb un pressupost de 10,04 MMEUR i cofinançat per les accions H2020 Marie Skłodowska-Curie de la Unió Europea, TECNIOspring PLUS preveu concedir 72 beques per al període 2016-2021.

Descripció TECNIOspring INDUSTRY és un programa de becaris de mobilitat internacional que ofereix als investigadors experimentats la possibilitat de desenvolupar la seva carrera investigadora en qualsevol entitat d’R + D d’arreu del món.

Participants: entitats i investigadors

 

Les propostes de TECNIOspring INDUSTRY són presentades per una entitat hoste catalana, juntament amb un investigador experimentat.

·         Les organitzacions d’acollida catalanes poden ser empreses ubicades a Catalunya amb 5 o més treballadors, o entitats TECNIO acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ.

Els investigadors amb experiència són investigadors de qualsevol nacionalitat que tinguin un doctorat o entre 4 i 8 anys d’experiència en investigació equivalent a temps complet. Els investigadors no han d’haver residit o han realitzat la seva activitat principal al país de la seva organització d’acollida durant més de 12 mesos en 3 anys immediatament abans del termini de presentació de sol·licituds.

Característiques

 

El programa ofereix 2 tipus de projectes subvencionables vinculats a 2 tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn (Mobilitat A) :

·         Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa), d’un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. L’entitat d’acollida fora d’Espanya i l’entitat beneficiària no poden estar vinculades.

·         Fase de retorn d’un any de durada a l’entitat beneficiària de l’ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l’entitat d’acollida a l’estranger.

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B):

 • Estada de dos anys d’un investigador/d’una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.
Quantia

– Ajut corresponent al cost salarial de l’investigador/la investigadora contractat/contractada per l’entitat beneficiària:

a) Mobilitat A: 92.400 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora. Durant el primer any d’estada a l’estranger, al cost salarial de l’investigador/la investigadora se li aplicarà un coeficient de correcció segons el país de destí, per tal de tenir en compte les diferències salarials d’aquests països respecte a Catalunya, tal com estableix el Programa Marie Skłodowska-Curie i en base a coeficients de correcció utilitzats pel mateix Programa.

b) Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.

– Ajut corresponent a les despeses de recerca serà d’un màxim de 17.280 euros pels dos anys de durada del projecte.

– Ajut corresponent a les despeses d’incorporació a l’entitat beneficiària i/o a l’entitat d’acollida a l’estranger serà d’un màxim de 1.920 euros pels dos anys de durada del projecte.

Contacte tecniospring.accio@gencat.cat
(+34) 93 476 73 02 – (+34) 93 476 72 94

 

NUCLIS D’R+D LOCALS (ACCIÓ)

Última convocatòria: desembre de 2017
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D
Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits

·         Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat

·         Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ

·         Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe

·         Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals

·         Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral

·         No trobar-se en situació de crisi

Avaluació financera

Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament.

En cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

Documentació

·         Sol·licitud adreçada al conseller delegat d’ACCIÓ

·         Memòria de dimensió màxima 50 pàgines (projectes individuals) i 80 pàgines (projectes col·laboratius)

·         Declaració responsable

·         Poders representant legal

·         Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut

·         Acord d’agrupació

·         Per a projectes igual o superior a 200.000 euros: resultat autoavaluació financera, comptes anuals de l’últim exercici tancat

·         Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals

·         Memòria internacional del projecte

Tipologia actuacions

·         Projectes individuals: 1 empresa catalana

·         Projectes col·laboratius: 2 empreses catalanes

·         Tasques d’R+D

Característiques del projecte

·         En projectes col·laboratius cap empresa podrà assumir més del 70% de la despesa total subvencionable.

·         Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació.

·         Efecte incentivador.

·         Terminis execució: des del moment de la sol·licitud i un màxim de 2,5 anys després d’aquesta data. Es poden sol·licitar pròrrogues (màxim 1 any).

·         Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT.

·         Tècnicament i financerament viables.

Criteris valoració

·         Qualitat científica i tecnològica del projecte.

·         Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant.

·         Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.

Despeses subvencionables

·         Despeses de personal

·         Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada

·         Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)

·         Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D

·         Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros

·         Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)

Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 50% 50% 50% art. 25.2.b)
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% Art.25.2.c), art. 25.6
Ajut màxim 200.000 euros

 

NUCLIS D’R+D INTERNACIONALS (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D amb abast internacional.
Àmbits territorials elegibles: UE-28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur.
Beneficiaris Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits

·         Ocupació: 2% treballadors amb discapacitat

·         Obligacions davant l’Estat, Generalitat, Seguretat Social i ACCIÓ

·         Prevenir i detectar casos assetjament sexual i per raó de sexe

·         Sistema organització i gestió de la prevenció de riscos laborals

·         Mesures per respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral

·         No trobar-se en situació de crisi

Avaluació financera

Si la despesa subvencionable és igual o superior a 200.000 euros les empreses han de ser APTES financerament.

En cas que el sol·licitant hagi presentat més d’una sol·licitud, es tindrà en compte la suma de totes les despeses subvencionables sol·licitades.

Documentació

·         Sol·licitud adreçada al conseller delegat d’ACCIÓ

·         Memòria de dimensió màxima 50 pàgines (projectes individuals) i 80 pàgines (projectes col·laboratius)

·         Declaració responsable

·         Poders representant legal

·         Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d’aquest contingut

·         Acord d’agrupació

·         Per a projectes igual o superior a 200.000 euros: resultat autoavaluació financera, comptes anuals de l’últim exercici tancat

·         Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals

·         Memòria internacional del projecte

Tipologia actuacions

·         Projectes col·laboratius; 1 empresa amb establiment operatiu a Catalunya i 1 soci (empresa o agent R+D+i) dels àmbits elegibles en aquesta convocatòria (Països de la UE 28 (excepte Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i Singapur).

·         No computaran els socis vinculats a empreses espanyoles.

·         Tasques d’R+D

Característiques del projecte

·         Per a tots projectes amb abast internacional, la part catalana del projecte pot estar integrada per una o més empreses amb establiment operatiu a Catalunya. En aquest cas, cap d’elles podrà assumir més del 70% de la despesa subvencionable de la part catalana del projecte.

·         Per tots els projectes amb abast internacional la despesa subvencionable mínima de la part catalana haurà de ser de 150.000€.

·         Les agrupacions d’empreses hauran d’estar regulades per un acord d’agrupació.

·         Només seran beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes bases les empreses que participin en qualitat d’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que hagi presentat la sol·licitud a ACCIÓ.

·         Efecte incentivador.

·         Terminis execució: des del moment de la sol·licitud i un màxim de 2,5 anys després d’aquesta data. Es poden sol·licitar pròrrogues (màxim 1 any).

·         Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT.

·         Tècnicament i financerament viables.

Criteris valoració

·         Qualitat científica i tecnològica del projecte.

·         Estructura gestió i capacitats tècniques sol·licitant.

·         Impacte del projecte en la innovació i coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.

Despeses subvencionables

·         Despeses de personal

·         Despeses subcontractacions i col·laboracions externes: màx. 50% del total de la justificació econòmica acceptada

·         Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà el cost amortització vers l’ús per al projecte)

·         Altres despeses vinculades exclusivament a activitats del projecte d’R+D

·         Per a projectes col·laboratius i per l’empresa líder: despeses derivades de la gestió del projecte; màx. 8.000 euros

·         Despeses indirectes: 15% de les despeses directes de personal subvencionable (no requereix justificació)

Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa RGEC
Activitats recerca industrial 50% 50% 50% art. 25.2.b)
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% Art.25.2.c), art. 25.6
Ajut màxim 200.000 euros

 

AJUTS ERANET-MANUNET III

Última convocatòria: juliol de 2019
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Tipus d’ajut Subvenció destinada a les empreses catalanes poden tenir la oportunitat de participar en projectes de cooperació internacionals de R+D en l’àmbit del Manufacturing
Detalls de la convocatòria
 • Els projectes han de tenir un mínim 2 empreses de dos regions i països diferents adherits al programa MANUNET III.
 • Els projectes han de tenir com a mínim 2 PIMES independents les quals poden pertànyer al mateix país o regió.
 • La part catalana dels projectes ha de tenir un pressupost subvencionable mínim de 150.000€.
 • Regions i països adherits al programa: Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Romania, Rússia, Piemont (IT),Wallonia (BE), Overijssel (ND); Gelderland (ND); Astúries (ES); País Basc (ES);Castella i Lleó (ES); Catalunya (ES); Navarra (ES).
 • La durada màxima dels projectes és de 2 anys.
 • L’ajut màxim per la part catalana del projecte serà de 200.000 Euros.
 •  Intensitats de l’ajut per la part catalana del projecte:
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Activitats de Recerca Industrial 70% 60% 50%
Activitats de Desenvolupament Experimental 45% 35% 25%
Tipologia de projectes

– Tecnologies d’enginyeria basades en el coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació, incloent les tecnologies per la Industria 4.0 (per exemple la robòtica industrial, enginyeria assistida per ordinador i disseny, fabricació automatitzada, fabricació zero defectes, gestió de vida útil del producte, big data, connectivitat i mobilitat, realitat augmentada, ciberseguretat, internet of things (IoT), integració de sistemes, etc…)

– Tecnologies mediambientals i energètiques incloent  l’eficiència i l’estalvi en l’ús dels recursos, el reciclatge ( reutilització, revalorització,…) i l’economia circular en els processos de manufactura.

– Tecnologies de fabricació d’adaptació als processos per eliminar, unir, afegir, conformar, consolidar, muntatge, i maquinària industrial avançada relacionada….

– Fabricació Additiva (per exemple tecnologies, materials, productes, etc…)

– Nous materials per l’àmbit de la fabricació (Aliatges, lubricants, recobriments, fibres tèxtils, composites, aïllants, multi-materials multi-funcionals…)

– Nous mètodes de manufactura, components i sistemes (Desenvolupament de demostradors, dispositius , eines i equipament, sistemes logístics, etc…)

– Altres tecnologies / productes i serveis relacionats amb l’àmbit de la fabricació (Logística, cadena de subministrament,..

Terminis

Web: www.manunet.net

Informació oficial relativa a la convocatòria : https://www.manunet.net/help/MANUNET-Call-2019.zip

Responsable a ACCIÓ del programa MANUNET Call 2019 (David Marco Telf: 935 538 928 / email dmarco@gencat.cat)


 

INVERSIONS

PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIAL D’ALT IMPACTE (ACCIÓ)

Última convocatòria: octubre 2020.
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (excloses les que hagin iniciat un ERO o hagin tancat algun centre de treball a Catalunya en els últims 2 anys
Tipus de projectes

·          Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:

– Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d’aquest programa d’ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.

– Centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos com a centres que tinguin capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.

– Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primes o de serveis a la indústria.

– Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte.

 

·          Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.

 

·          Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats a) i b) anteriors.

 

·          Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya.

 

·          Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.

 

·          Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

 

·          Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

Requisits

·          Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de: – 25 nous llocs de treball en projectes de Centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. – 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional. – 15 nous llocs de treball en projectes Industrials. – 15 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.

 

·          Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixes, 2,5 milions d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

 

·          Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

 

·          Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D+i: d.1) la creació de com a mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i, o d.2) creació de com a mínim 5 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000€.

 

·          Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors, 200.000 euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

 

·          Pels projectes estratègics per l’economia catalana: Una inversió mínima de 5 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius i la creació d’un mínim de 50 llocs de treball. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

 

·          Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0: Una inversió mínima de 6 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius, dels quals, com a mínim, 1,5 milions d’euros han de ser actius vinculats a Indústria 4.0. Aquests projectes han de suposar l’obertura de nous emplaçaments industrials o la diversificació de l’activitat actual de l’empresa. Els projectes estratègics per l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0. s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional (veure mapa al final del document).

Despeses subvencionables

 

·          Pels projectes de creació d’ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral anual del nou personal contractat

·          Pels projectes d’inversió en actius fixos, actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

·          Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits definits en els apartats a) i b) anteriors.

·          Pels projectes de creació o ampliació de Centres de R+D: d.1) El cost anual del nou personal contractat. d.2) El cost anual del nou personal contractat i la inversió en equipaments científics o de laboratori directament vinculats a activitats de R+D.

·          Pels projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors; Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

·          Pels projectes estratègics per l’economia catalana: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

·          Pels projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0: Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats; Actius vinculats a Indústria 4.0: actius directament relacionats amb la digitalització de l’empresa i dels seus processos productius.

Intensitat ajut  

Tipologia projecte Intensitat màxima
Creació d’ocupació 15%
Inversió en actius fixes 8%
Centres de R+D 8% (actius), 15% (personal)
Inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs 20%
Estratègics per l’economia catalana 8%
Estratègics Indústria 4.0 8%
Quantia màxima  

Tipologia projecte Intensitat màxima
Creació d’ocupació 200.000 €
Inversió en actius fixes 200.000 €
Centres de R+D 200.000 €
Inversió vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en concurs 200.000 €
Estratègics per l’economia catalana 500.000 €
Estratègics Indústria 4.0 400.000 €

 

AJUTS DESTINATS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL LEADER DE CATALUNYA PER LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES RURALS (LEADER)

Última convocatòria: octubre 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Descripció Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Objectius

·         Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica.

·         Fomentar la creació d’ocupació.

·         Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.

·         Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

·         Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Entitats de finançament FEADER (43%) + DAAM (57%)
Zones incloses al Leader http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/
Beneficiaris

Requisits sol·licitant

 

 

 

 

 

 

Requisits projecte

Ser PIME (persones jurídiques privades).

Al corrent en el pagament d’obligacions tributàries i prestacions socials.

Propietària, copropietària, usufructuària, concessionària, llogatera o cessionària de les instal·lacions on es realitzaran les inversions, des del moment de la sol·licitud, i durant tot el període de compliment de compromisos.

Estatuts adaptats a la Llei 5/2011 (associacions i fundacions).

No reunir els requisits per participar en les convocatòries d’ajuts associats al Contracte global d’explotació.


No iniciat abans de la visita de no inici.

Activitat inclosa en l’objecte social dels seus estatuts (persones jurídiques).

Vinculat a alguna de les 5 línies d’ajut mostrades al gràfic anterior. Inversió mínima elegible de 12.000€ (privats) o 40.000€ (públics). Viabilitat econòmica (només els privats), tècnica i legal. Compromís de dur la comptabilitat d’acord amb la normativa vigent. Compliment de la normativa de política lingüística (establiments oberts al públic).

Tipus i quantia dels ajuts

Ajut màxim: 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria.

Limitació de 200.000,00€ d’ajut durant l’exercici fiscal en curs i els 2 exercicis anteriors (normativa d’ajuts de minimis).

L’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles (projectes privats), o del 80% de les despeses elegibles (projectes públics).

Incompatibilitats Els ajust LEADER són incompatibles amb altres ajuts…

 • Per a la mateixa finalitat, finançats amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
 • Obtinguts dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.
 • De les operacions 04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014-2020, concedits a la mateixa empresa (un sol RIAAC) i en la mateixa ubicació. Es considerarà projecte fragmentat i no subvencionable.

En tot cas, encara que l’ajut LEADER sigui compatible amb d’altres:

 • Els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013 (ajuts de minimis).
 • L’import total dels ajuts per a la mateixa finalitat no podrà superar el 40% del cost de la inversió subvencionada (beneficiaris privats), o el 100% de la inversió subvencionada (públics).
 • El DARP podrà fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels ajuts LEADER, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Institut Català de Finances i/o entitats financeres.