Ajut Nucli Economia circular

Nuclis d’R+D en projectes d’Economia Circular en l’àmbit dels residus


Què se subvenciona?
Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat.
Amb aquesta subvenció es vol donar suport al desenvolupament de Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que han de contribuir al increment de inversió en R+D a Catalunya en economia circular en l’àmbit dels residus.
Aquesta convocatòria té dues categories:
a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant
b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.


Qui pot ser beneficiari?
Podran ser beneficiaris les empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.


Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores del dia 22 d’abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2021.


Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Sandra Colom. T. 695 35 70 67. acolom@gencat.cat


Tota la informació aquí