Ajuts a la creació de grups operatius i per a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agricola (DAC)

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a sufragar les despeses de redacció de projectes d’innovació per part de Grups Operatius

Requisits dels projectes

de cooperació

 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris:

•Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.

•Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.

•Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.

•Comunitats de regants.

•Artesans alimentaris i els seus gremis.

•Grups d’Acció Local per al desenvolupament local de LEADER

 

Actuacions subvencionables:

 

Despeses del projecte:

 

-Constitució del conveni de col·laboració entre els membres del grup, incloses les despeses notarials, si s’escau.

-Dinamització del Grup Operatiu.

-Redacció del projecte i estudis preparatoris del projecte.

-Consultoria tecnològica i d’assessoria.

-Despeses de traducció de les fitxes de difusió del projecte.

 

Despeses de personal: calculades a un tipus fix del 20% de les despeses del projecte.

Tipus i quantia dels ajuts: 80% de la despesa elegible, sense superar els 10.000 euros per projecte.
Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29)

 

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat

Termini màxim presentació sol·licitud 2 d’agost de 2021

 

Modalitat 2: Realització de projectes pilot innovadors

Objectiu

 

Ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme per aquests grups

Requisits dels projectes

de cooperació

 

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.

• Contenir noves activitats.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.

Beneficiaris:

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i

forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de

regants; artesans alimentaris i llurs gremis.

• Pot haver-hi un màxim de cinc beneficiaris per projecte (inclòs el líder), més un coordinador/a del projecte.

• Complir els requisits especificats a l’apartat 4 dels annexos.

Actuacions subvencionables:

 

Despeses del projecte: -Contractació tecnològica.

-Desenvolupament de prototipus.

-Realització proves pilot

-Material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres

-Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual.

-Lloguer d’equips, instal·lacions i finques i contractació de serveis necessaris.

-Consultoria tecnològica i d’assessoria.

-Divulgació i comunicació dels resultats del projecte.

-Serveis d’auditoria (si s’opta per la presentació de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor)

 

 

Despeses de personal: calculades a un tipus fix del 20% de les despeses del projecte.

 

Despeses de coordinació: calculades a un tipus fix del 6% de les despeses de projecte i de personal(només en el cas de grups que tinguin com a mínim dos beneficiaris).

 

 

Per a ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

 

Tipus i quantia dels ajuts:

 

80% de la despesa elegible, sense superar els 186.000 euros per projecte (la

despesa màxima elegible serà de 200.000 euros). En el cas de grups de més de dos beneficiaris, aquest import es podrà complementar amb un ajut per a la coordinació del projecte . Aquest ajut serà com a màxim el 6% de la despesa elegible, sense superar els 13.953 euros. Per tant, l’ajut màxim per projecte serà de 200.000 euros.

Més informació

Servei d’Innovació Agroalimentària (93.304.67.29)

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat

Termini màxim presentació sol·licitud 2 d’agost de 2021