Ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (FEADER)

INVERSIONS

Tipus d’ajut Subvencions a fons perdut del fons FEADER destinades a les inversions
Línies d’ajut

a) la transformació i/o comercialització dels productes agrícoles contemplats en l’Annex I del TFUE, excepte els de la pesca i forestal (bbrr 1.1)

b) contribueixen a la mitigació del canvi climàtic (MCC)

• No intervinguin directament en els procés

• Millora ambiental més enllà de l’obligada

c) Objectius establerts a la normativa comunitària

 

• No Zona Leader si inversions< 250.000€

• No sector vitivinícola

Beneficiaris

Les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que compleixen els requisits:

• Titulars responsables de l’activitat que fomenta l’atorgament de l’ajut

• Suporten la càrrega financera de les inversions

• Manipulin o transformin i comercialitzin productes Annex I del TFUE i comercialitzin almenys el 50% del producte transformat o manipulat

• Compleixen normes mediambientals, seguretat laboral, higiene i benestar animal

• Viables econòmicament i no estar en situació de crisi

• Pertanyin al sector majorista

Requisits

a) Inversió: Entre 40.000 € i 5.000.000 €. Ajut màxim: 500.000 €

b) Efecte incentivador: Inici de les inversions posterior a l’acta de no inici d’obres.

Intensitats d’ajut

• 25 % per pimes +

• 3% entitats associatives

• 3% zones muntanya o desafavorides amb limitacions naturals significatives (Atenció: han canviat) http://agricultura.gencat.cat/web/.content/02- tramits/enllacos-documents/06679/a0772_2019-in3.pdf

• 3% inversions innovadores

• 3% empreses de nova creació

• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

• 17% intermèdies +

• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

• 7% grans +

• 3% empreses fusionades en els 2 darrers anys abans de la sol·licitud

Inversions elegibles

a) Construcció i compra de béns immobles, així com la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil: màxim 30% de la inversió total.

b) Compra i instal·lació de nova maquinària i béns d’equip.

c) L’adquisició o desenvolupament de Programes informàtics, patents, llicències, drets d’autor i marques registrades..: màx. 30% de la inversió total.

d) Costos generals vinculats a les inversions (honoraris arquitectes, enginyers i assessors, honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat): màx. 12% de 1) + 2).

Termini presentació sol·licituds 6 de juliol de 2021