Ajuts per iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (IRC-ACCIÓ)

Línies i Beneficiaris

 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

– Els clústers acreditats dins el marc de l’acreditació de Clústers per al període 2021-2023.

– Empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part de qualsevol dels clústers acreditats al Programa.

Característiques

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació, que incorporin l’ús de les tecnologies definides al document “Diana de tendències tecnològiques 2018”, que es pot trobar al web d’ACCIÓ, i que, són: Realitat virtual i realitat augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i biologia sintètica.

Un projecte podrà incorporar les activitats que es descriuen a continuació. En aquest cas, caldrà especificar a quina activitat és assignada cada despesa:

a. Activitats de desenvolupament experimental.

b. Activitats d’innovació en matèria d’organització i processos

c. Realització d’estudis de viabilitat tècnica lligats a activitats de desenvolupament experimental

Despeses subvencionables

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

– Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes com ara consultoria, contractació d’experts, despeses d’homologació, així com el lloguer d’espais, material promocional, assistència a congressos/fires amb un màxim dues persones vinculades laboralment al clúster.

– No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte.

– Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants.

– La contribució del clúster sol·licitant en el projecte no podrà ser inferior al 10% de la despesa presentada.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

– Despeses de col·laboracions externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara despeses de consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos i proves de laboratori.

– No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte.

– Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants, sempre i quan estiguin directament dedicats al projecte.

– La contribució del clúster sol·licitant en el projecte no podrà ser inferior al 10% de la despesa subvencionable.

Import de l’ajut

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros.

Les intensitats màximes d’ajut per projecte, són les següents:

– Activitats de desenvolupament experimental:

Petita empresa: 45%,

Mitjana empresa: 35%

Gran empresa: 25%

– A Estudis de viabilitat tècnica en activitats de desenvolupament:

Petita empresa: 70%

Mitjana empresa: 60%

Gran empresa: 50%

– Activitats d’innovació en matèria de processos i organització:

Petita empresa: 50%

Mitjana empresa: 50%

Gran empresa: 15%

Terminis d’execució:

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Els projectes de reforç competitiu empresarial es podran dur a terme entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de maig de 2022. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Els projectes de desenvolupament i innovació es podran dur a terme entre la data de sol·licitud i el 31 de desembre de 2022. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Observacions

Línia 1: Ajut subjecte a minimis.

Línia 2: no està subjecte a minimis.

En concurrència competitiva.

Termini de presentació de sol·licituds Fins el 29 de juliol a les 14.00h
Més informació

Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat

Gestió tècnica dels ajuts a Projectes Clúster: cataloniaclusters.accio@gencat.cat