Les exportacions gironines creixen amb força

  • El maig del 2021 van ser un 8,5% superiors a les del mateix mes del 2019
  • L’any passat les vendes a l’exterior es van salvar gràcies al sector carni

Les expor­ta­ci­ons van ser l’única “nota posi­tiva” que hi va haver el 2020 a la demar­cació de Girona. Segons l’estudi, les ven­des de béns a l’exte­rior van créixer l’any pas­sat un 0,4%, “una xifra que con­trasta amb la cai­guda del 10,3% de les expor­ta­ci­ons cata­la­nes”. Aquesta evo­lució posi­tiva s’explica sobre­tot per l’aug­ment de les expor­ta­ci­ons de carn (un 8,5%), que con­cen­tren el 36% del total de les expor­ta­ci­ons giro­ni­nes. “Les expor­ta­ci­ons de carn han sal­vat les xifres de l’any”, va asse­gu­rar la direc­tora de l’estudi, Carme Poveda.

Per con­tra, van dis­mi­nuir les ven­des a l’exte­rior de pro­duc­tes químics (un 1,5% menys), de maquinària (un 6,3% menys) i d’altres semi­ma­nu­fac­tu­res (un 4,6% menys), que con­jun­ta­ment repre­sen­ten el 31% del total de les expor­ta­ci­ons.

En els pri­mers cinc mesos d’aquest any 2021, les expor­ta­ci­ons de Girona s’estan recu­pe­rant amb força. El maig d’aquest any, segons van dir els repre­sen­tants de les cam­bres de comerç de Girona, Sant Feliu de Guíxols i Palamós, van ser un 8,7% supe­ri­ors a les del maig de l’any 2019.

A més dels tres pre­si­dents de les tres cam­bres de comerç de la demar­cació de Girona, en la pre­sen­tació de la memòria també hi va ser pre­sent el direc­tor ter­ri­to­rial d’Empresa i Tre­ball de la Gene­ra­li­tat a Girona, Joan Martí, que va comen­tar que el país està en un moment de trans­for­mació i això és un repte, i que també en l’eco­no­mia “ens caldrà una adap­tació”. “La crisi també vol dir opor­tu­ni­tat i l’opor­tu­ni­tat ens l’ofe­rirà la inno­vació, que és un aspecte clau en qual­se­vol àmbit econòmic i que ha d’anar de bra­cet amb la for­mació”, va dir el direc­tor. Per Martí un altre dels aspec­tes clau és la gestió dels recur­sos, que “arri­ba­ran segur”, i que no han de ser­vir per tapar forats “sinó com a eina de trans­for­mació”.

Notícia publicada el dia 21/07/2021 a la web: https://www.elpuntavui.cat/economia/article/