Zyrcular Foods treu el seu producte propi de proteïna vegetal

L’empresa de Seva llança una gamma d’hamburgueses de proteïna alternativa

Santi Aliaga, CEO de Zyrcular Foods, empresa de Seva que desenvolupa aliments de proteïna alternativa. Foto: ARXIU

Zyr­cu­lar Foods, com­pa­nyia que desen­vo­lupa pro­duc­tes ali­men­ta­ris ela­bo­rats amb proteïnes alter­na­ti­ves, ja té al mer­cat el seu pri­mer pro­ducte de marca pròpia, l’ham­bur­guesa vege­tal Amara.

L’empresa de Seva, que va posar en marxa la seva planta el març d’enguany, havia ini­ciat les seves acti­vi­tats com a pro­duc­tor de proteïna alter­na­tiva per a ter­cers, cade­nes de gran dis­tri­bució, ope­ra­dors del sec­tor food­ser­vice i cli­ents indus­tri­als del sec­tor de l’ali­men­tació.

Després d’esde­ve­nir proveïdor de fir­mes com La Sirena, ALDI, Sánchez Romero, Áreas, Pad Thai Wok i Fos­ters Hollywood, van veure que al mer­cat hi havia lloc per una marca com Amara, “per jugar amb el vec­tor de gas­tro­no­mia i pro­xi­mi­tat”, com diu Santi Ali­aga, el CEO de la com­pa­nyia. Efec­ti­va­ment, l’ham­bur­guesa Amara -amb gust de vede­lla cara­mel·lit­zada, vede­lla bres­sada i pollas­tre- “ha estat feta a la reserva de la bios­fera del Mont­seny, a una hora de Bar­ce­lona, en una estruc­tura indus­trial on només es tre­ba­lla amb proteïna vege­tal, que con­su­meix ener­gia 100% verda i segueix els prin­ci­pis de les finan­ces sos­te­ni­bles”. La planta de Seva, una inversió de 3,5 mili­ons d’euros de 1.500 m² ampli­a­bles, té capa­ci­tat per pro­duir fins a 1 milió de qui­los de pro­duc­tes de proteïna alter­na­tiva.

Tan­ma­teix, el pro­jecte empre­sa­rial de Zyr­cu­lar Foods és con­ce­but per esta­blir ali­an­ces estratègiques, estar obert a empre­ses que vul­guin inno­var en ali­men­tació, pro­duir a escala indus­trial o tenir un braç en la dis­tri­bució. Com diu Ali­aga, “el crei­xe­ment de l’empresa ha de venir de les col·labo­ra­ci­ons, ara que els recur­sos s’han d’inver­tir amb sen­tit comú”. Una col·labo­ració reei­xida ha estat la que han sig­nat amb La Sirena, que s’ha mate­ri­a­lit­zat amb Veg­gi­rena, una ham­bur­guesa d’ori­gen vege­tal amb gust de bacallà. Com a dis­tribuïdor, ha tre­ba­llat amb Beyond Meat, NEXT, Gar­dein i Sop­hie’s Kitc­hen.

Continuar llegint la notícia

Notícia publicada el dia 10/10/2021 a la web: https://www.leconomic.cat