Ajuts per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

 


Aquí trobareu tota la informació pels ajuts pel desenvolupament de noves iniciatives disruptives


Què se subvenciona?

Projectes per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.


Qui pot ser beneficiari?
• Línia 1 i 2:
Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
• Línia 3:
Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
– Que s’hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.