Ajudes estatals destinades a l’execució de projectes d’inversió dins del pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia (III) en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència (Real Decreto 948/2021 (BOE 263 de 03.11.2021))

Organisme atorgant: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Objecte:

Concessió de subvencions a programes de suport per a la realització d’inversions que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia a través d’actuacions de millora en els sistemes de gestió de fems en explotacions ramaderes, la modernització i transformació integral d’hivernacles d’hortalisses, flor tallada i planta ornamental, la realització d’actuacions d’eficiència energètica en explotacions agropecuàries i l’aprofitament energètic de subproductes ramaders i biomassa agrícola, així com el foment de l’aplicació d’agricultura i ramaderia de precisió i tecnologies 4.0.

Destinats a projectes relacionats amb l’agricultura de precisió, l’eficiència energètica, l’economia circular i l’ús d’energies renovables, en el segon trimestre de 2026.

Beneficiaris:

Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes sempre que tinguin la consideració de PIMES.

b) Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d’acord amb els termes previstos en l’article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent, que integrin, un mínim de cinc titulars d’explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l’ajuda.

d) Centres gestors de fems sempre que tinguin la consideració de PIMES.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d’hivernacles

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d’hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle, que siguin titulars d’una explotació agrícola.

b) Quan es tracti d’inversions col·lectives, persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, o sense personalitat pròpia d’acord amb els termes previstos en l’article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació i qualsevol organització de productors de fruites i hortalisses, cooperativa o societat agrària de transformació reconeguda per l’autoritat competent els membres de la qual són titulars d’una explotació agrària de producció d’hortalisses o flor tallada o planta ornamental sota hivernacle.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.

b) Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d’acord amb els termes previstos en l’article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera.

c) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes, que hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l’ajuda.

Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

a) Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes i/o agrícoles sempre que tingui la consideració de PIMES.

b) Persones físiques o jurídiques que prestin serveis agraris, entenent per tals els qui desenvolupin activitats econòmiques inscrites en l’epígraf 911, en el 912 o en el 851 en l’Impost d’activitats Econòmiques sempre que tingui la consideració de PIMES.

c) Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia d’acord amb els termes previstos en l’article 67.2 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre que integrin un mínim de cinc titulars d’explotació sempre que tinguin la consideració de PIMES i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent els membres de la qual siguin titulars d’una explotació agrícola i/o ramadera.

d) Consorcis o una altra forma de col·laboració públic-privada, sempre que els projectes d’inversió es destinin a un ús en comú i redundin en benefici d’explotacions concretes que tinguin la consideració de PIMES, els titulars de les quals hauran donat el seu consentiment perquè aquests ens sol·licitin l’ajuda.

Accions subvencionables:

Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

a) Actuació 1Millora de l’eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes: consistirà en la realització d’una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l’article 10 relacionades amb l’adaptació o cobriment de les basses/dipòsits exteriors de fems nous o existents amb o sense aprofitament energètic en la pròpia explotació, que redueixin les emissions d’amoníac, gasos efecte d’hivernacle i gasos contaminants.

b) Actuació 2Millora de la gestió i aprofitament dels fems: consistirà en la realització d’una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l’article 10 relacionades amb l’emmagatzematge, tractament o valorització de les dejeccions ramaderes que no comportin un augment d’emissions d’amoníac, gasos efecte d’hivernacle i gasos contaminants.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d’hivernacles

a) Actuació 1Transformació integral: La transformació integral de l’hivernacle consistirà en la demolició d’un hivernacle preexistent i la seva substitució per un altre hivernacle que compleixi les característiques mínimes establertes en l’annex II i la realització d’una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l’article 16.

b) Actuació 2Modernització: Consistirà en la realització d’una o diverses de les inversions elegibles enumerades en l’article 16, en un hivernacle preexistent, havent de reunir l’hivernacle resultant almenys les característiques mínimes establertes en l’annex II. La superfície de l’hivernacle modernitzat podrà superar a la del preexistent només en el cas que l’increment sigui necessari per a aconseguir la «superfície mínima» indicada en l’annex II.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Actuació 1-Millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes. No es consideraran instal·lacions auxiliars les relacionada amb els equips de bombament i reg en la pròpia explotació.

b) Actuació 2-Valorització energètica de fems i de biomassa agrícola:

1r Inversions en plantes de biogàs de petita capacitat.
2n Mesures en matèria de gestió de biomassa agrícola amb destinació final energètica.

Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

Seran inversions elegibles els projectes que contemplin l’adquisició de llicències de programari, maquinària i equips agraris inclosos en el llistat que publiquin les comunitats autònomes en les corresponents convocatòries, conforme al que s’estableix en l’annex III d’aquest reial decret. Els equips hauran de complir amb, almenys, un dels requisits mínims indicats per a cada cas en l’annex III.

Despeses subvencionables:

a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte.

Tals despeses, per a ser admeses com a cost elegible, hauran de trobar-se degudament contemplats i detallats en document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l’empresari o professional corresponent, la còpia del qual s’acompanyarà juntament amb la resta de documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud d’ajuda.

En cap cas s’admetrà que tals despeses superin el 4% de l’import de l’ajuda sol·licitada, amb un límit de 10.000 euros per expedient.

b) Els costos d’execució de les obres i instal·lacions, incloent obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs.

Termini de realització:

Els programes de suport per a l’impuls a la sostenibilitat i la competitivitat de l’agricultura i la ramaderia, que es contenen en aquest reial decret, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estaran en vigor des de l’endemà de la publicació d’aquest reial decret en el «Boletín Oficial del Estado» fins al 31 de desembre de 2023.

Dotació pressupostària 102.758.752,72 euros per a l’exercici 2021.

Quantia

Programa de suport a les inversions en sistemes de gestió de fems en ramaderia

La intensitat màxima de les ajudes serà, amb caràcter general, d’un 50% del cost elegible excepte en el cas dels beneficiaris contemplats en l’article 8.2, el límit màxim del qual s’estableix en un 25%. Aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l’article 8.1 c) o aquelles els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.

Programa de suport a la transformació integral i modernització d’hivernacles

a) Per a les inversions de tipus productiu:

Límit màxim: 40% del cost elegible.

b) Per a les inversions de tipus no productiu:

Límit màxim: 65% del cost elegible.

Aquests límits podran incrementar-se en 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives o d’inversions els beneficiaris de les quals tinguin la condició de joves agricultors.

Programa de suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

a) Per a les inversions corresponents a l’actuació 1:

Límit màxim: 30% del cost elegible.

b) Per a les inversions corresponents a l’actuació 2:

Límit màxim: 45% del cost elegible.

Programa de suport per a l’aplicació d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrícola i ramader

La intensitat màxima de l’ajuda serà del 40% dels costos elegibles.

No obstant això, aquest límit podrà incrementar-se 20 punts percentuals, en el cas de les inversions col·lectives, les realitzades pels beneficiaris recollits en l’article 22.1 d) o de beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.

 

Observacions: Correspon a les comunitats autònomes la convocatòria de les ajudes.

Més informació: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17911