Es finalitza el projecte “Desenvolupament capçal innovador automatitzat neteja interior vehicles bestiar’’ liderat per Transportes Rosendo Quintana S.A.

Actualment la Unió Europea es la zona del món amb més consum de productes carnis. En conseqüència, el sector carni porcí és un dels més importants a nivell nacional i europeu fent que sector ramader català tingui un pes molt important dins la nostra economia i hi ha un gran nombre de camions de bestiar que cal netejar i desinfectar. Aquest procés comporta la utilització de grans consums d’aigua i de productes químics, i es realitza de forma manual requerint molt temps pels transportistes i operaris. Alguns dels camions  disposen de fins a 4 pisos i múltiples divisions, a fi que el bestiar pugui anar amb les condicions que marca la llei de benestar animal.

En el Real Decret 1559/2005, annex II, es marquen les “Normes per a la realització de les operacions de neteja i desinfecció”, i la fase inicial és l’anomenada  “Primera neteja del vehicle”, on es detallen dos mitjans diferents de neteja:

  • Neteja en sec, eliminació de tota la matèria sòlida mitjançant l’escombrat i raspat de qualsevol matèria orgànica o sòlida que es troba en el vehicle.
  • Neteja amb mànega d’aigua a pressió suficient per arrossegar els sòlids.

Des de Transportes Rosendo Quintana SA (CENED), Grup Gepork SA i Gestió de Projectes Vallbona SL (GEDPRO), amb la coordinació d’INNOVACC s’ha desenvolupat un projecte d’innovació basat en el disseny i desenvolupament i validació d’un prototipus de capçal de neteja automatitzada de camions de bestiar. El projecte s’ha realitzat amb el suport d’ACCIÓ (línia d’ajuts IRC 2019).

L’inici del desenvolupament del capçal de neteja es va basar en fer proves amb diferents broquets de neteja tant rotatives com fixes per saber fins a quin punt podria ser factible el desenvolupament d’aquest capçal. Durant tot el projecte s’han realitzat diferents prototipus, fins aconseguir el més adient i funcional pels reptes proposats. Al mateix temps, s’ha treballat en un sistema al màxim d’autònom possible, incloent bateries per subministrar energia, sensors per detecció d’obstacles o altres elements, construït amb material lleuger, incorporant arcs de neteja i motor reductor adaptat a la velocitat de treball desitjada.

Imatge del prototip definitiu

Una vegada creat el prototipus de neteja, s’ha equipat amb un controlador lògic programable (PLC), que és usat en l’automatització industrial. Aquest controlador està dissenyat per rebre múltiples senyals d’entrada i de sortida, i la possibilitat d’integrar-se en el software ja existent. Cal dir, que el sistema és sense fils, facilitant les tasques de neteja del vehicle.

 

Les següents imatges es pot veure el resultat de la neteja de vehicles de transport de bestiar amb el prototip desenvolupat durant el projecte:

Interior de vehicle de bestiar abans del pre-rentat

Interior vehicle de camions després del pre-rentat amb el prototip.

Per tant, a través del projecte es poden desenvolupar un seguit de conclusions i reptes per seguir treballant en el sistema:

  • Un cop finalitzat el projecte es constata que la neteja automatitzada de vehicles de bestiar encara necessita el factor humà. Ja que tots els vehicles de bestiar són diferents en funció de les necessitats de cada client i depenen de les marques de carrossers. El principal problema és el disseny interior diferent en cada tipus de camió, hi ha portes interiors del les gàbies que no poden ser mogudes pel robot, i es fa impossible poder netejar una porta tancada. Tot i això el capçal de neteja automatitzat desenvolupat en aquest projecte aconsegueix treure un nivell de brutícia molt elevat en poc temps,  podent fer que la feina de neteja de l’operari es redueixi i sigui menys dura.
  • S’ha aconseguit que el prototip del robot realitzi les tasques de neteja amb sabó i desinfectant, cosa que el fa molt interessant ja que aquesta neteja final actualment (realitzada de forma manual) és molt costosa i es realitza d’una forma poc acurada per part dels conductors.
  • S’ha aconseguit fer un sistema robust i eficaç perquè un sol operari pugui manejar el robot d’una forma còmoda.
  • El tenir un controlador lògic programable (PLC), permet que aquest robot pugui créixer amb més sensors o més controls depenent de les millores que es vulgui donar posteriorment, el que es permet obtenir un sistema obert a nous canvis i millores.