Programa Kit Digital per la digitalització de les pimes i els autònoms

El Govern llança el programa Kit Digital per invertir més de 3.000 milions d’euros en la digitalització de les pimes i els autònoms. El programa proporcionarà a les empreses un cupó de digitalització que podran utilitzar per comprar solucions digitals ja disponibles al mercat en àmbits com l’elaboració i gestió de pàgines web, presència a internet, comerç electrònic, gestió de clients, ciberseguretat, gestió de proveïdors i oficina digital.

El Govern ha presentat el Kit Digital, el programa d’ajuts del Pla de Recuperació impulsat per promoure la digitalització de pimes i autònoms, que contribuirà a modernitzar el teixit productiu espanyol.

El programa està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU i té l’objectiu de digitalitzar de pimes i autònoms a tot el territori nacional.

El Kit Digital neix per donar suport a la transformació digital de petites empreses, microempreses i autònoms i acompanyar-los en l’adopció de solucions digitals que augmentin el nivell de maduresa digital. Un programa emmarcat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i del Pla de Digitalització de Pimes.

Els agents digitalitzadors ja es poden acreditar. I la convocatòria per sol·licitar els ajuts ja està oberta a la seu electrònica de Red.es

Posteriorment, durant el període 2021-2023, es llançaran diverses convocatòries d’ajuts dirigits als diferents segments de PIMES i autònoms. La primera convocatòria d’ajuts, amb una inversió de 500 milions d’euros, anirà adreçada a PIMES d’entre 10 i 49 treballadors.

 • Què és el programa Kit Digital?

El programa Kit Digital cerca ajudar en el procés de digitalització d’empreses mitjançant la concessió de Bons Digitals que podran gestionar a través de la plataforma Accelera Pymes.

Aquest programa compta amb una dotació global de 3.000 milions d’euros i que consistirà en l’adquisició d’un Cupó Digital de fins a 12.000€ perquè PIMES i Autònoms puguin administrar-lo triant una o diverses solucions digitals disponibles al mercat.

 • Quines són les condicions del Kit Digital?

Els beneficiaris de l’ajut Kit Digital hauran de complir les condicions següents, a costa de la futura publicació de les bases reguladores del programa:

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Tenir una antiguitat mínima que establirà la convocatòria que cal publicar.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi, els aspectes de la qual s’establiran a la pròpia convocatòria.
 • Estar al corrent de pagaments d’obligacions tributàries i de seguretat social.
 • No estar en curs en ordres de recuperació d’ajudes declarades il·legals i incompatibles amb el mercat comú.
 • No incórrer en les prohibicions de la Llei de subvencions per tenir la consideració de beneficiari.
 • No supereu el límit d’ajuda minimis.
 • Què és el Cupó Digital? I quin és l’import de l’ajut?

El Cupó Digital és la subvenció que permetrà adquirir les solucions digitals ofertes pels agents digitalitzadors (cal que s’acreditin prèviament)  a les petites empreses, microempreses i autònoms.

L’import dels cupons de digitalització variarà en funció del nombre de treballadors de l’empresa:

 • Empreses de 10 a 50 empleats: 12.000 €
 • Empreses de 3 a 10 empleats: 6.000 €
 • Empreses de 0 a 3 empleats i activitats en règim d’autoocupació: 2.000 €

Els imports màxims d’ajut per Categoria de Solucions de Digitalització i segment són els següents:

Els Agents digitalitzadors adherits no poden ser beneficiaris dels ajuts. Per tant, ells tindran el rol de contractats.

Despesa no subvencionable:

 • IVA
 • El cost d’adquisició dels serveis o productes podrà ser superior al valor de mercat
 • Els impostos sobre les rendes de persones físiques o societats, això com altres tributs i taxes, de tipus nacional, autonòmic o local.
 • Els interessos dels deutes.
 • Els interessos de mora, recàrrecs i les sancions administratives i penals.
 • Les despeses derivades de procediments judicials.
 • Despeses financeres.
 • Despeses d’infraestructura i obra civil.
 • Terrenys.
 • Hardwares
 • Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet.
 • Les despeses relatives a la compensació per treballs prestats per a tercers per a l’obtenció dels presents ajuts (despeses per prestació de serveis d’assessoria, de gestoria o de similar naturalesa).

S’exclouen de finançament les activitats següents:

a) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, llevat dels casos degudament justificats conforme a la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01.

b) Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d’emissió de la UE (RCDE) en què es prevegin emissions equivalents de CO2 que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l’assignació gratuïta de drets.

c) Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets de missió.

d) Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la capacitat o de la vida útil.

e) Activitats on l’eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

Execució de l’activitat:

 • Caldrà fer un acord i a partir d’aquí iniciar les activitats.
 • 2 fases execució:
  • 1a: termini màxim de 3 mesos. La fita que marca l’inici d’aquesta fase és la validació de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització d’acord amb l’article 30. Durant aquesta fase s’haurà de realitzar la instal·lació, i el desenvolupament si escau, de la solució, així com el pagament de la factura emesa per l’agent digitalitzador adherit, amb la conformitat prèvia del beneficiari, segons s’estableix a l’apartat 3 d’aquest article.
  • 2a fase amb un termini de dotze (12) mesos, a computar des de la data d’emissió de la factura a la fase anterior.

L’agent digitalitzador emetrà al beneficiari una única factura per l’import total de la solució de digitalització contractada associada a l’acord de prestació de solucions de digitalització.

Pagament de l’ajut:
El pagament de les ajudes es realitzarà als Agents Digitalitzadors Adherits, una vegada justificada i comprovada cada fase.

 • Com sol·licitar el Cupó Digital?

La PIME interessada s’haurà de registrar a l’àrea privada de www.acelerapyme.es i fer el test de diagnòstic digital. Un cop fet això, podrà accedir al catàleg de solucions i adquirir-ne una o diverses. A continuació, haureu de sol·licitar l’ajut a la seu electrònica de red.es. Un cop concedida la subvenció, accedirà novament al catàleg de solucions, contactarà amb l’agent digitalitzador i signarà el contracte amb aquest.

Termini presentació sol·licitud: tres mesos a partir de la publicació de la convocatòria o fins esgotament de pressupost.

Es concedeixen per ordre de presentació.

Requisits de l’Agent digitalitzador adherit:

 • Facturació acumulada d’almenys 100.000 euros en els 2 anys anteriors a comptar des del moment de la sol·licitud o 50.000 euros en l’any anterior.

En el cas d’autònoms, facturació acumulada d’almenys 70.000 euros en els 2 anys anteriors a comptar des del moment de la sol·licitud o 35.000 euros en l’any anterior.

La facturació ha de tenir a veure en projectes relacionats amb la finalitat de l’ajut.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.

Podran oferir serveis a les solucions de digitalització objecte de subvenció.

Caldrà sol·licitar l’adhesió a partir de la publicació de l’Anunci d’adhesió.

Per a més informació: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la