Previsió Ajuts 2022

PROJECTES R+D+i

AJUTS PER A PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)


Última convocatòria: juny 2021
Previsió propera convocatòria:  pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
A2. La preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o a l’economia general.
A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Destinataris

• Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya

• També poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses, les PIMES, com les mitjanes i grans empreses.

Quantia i intensitat d’ajut

25-50%

Mínim 3.000 € i màxim 120.000 €

Classe A1 i A2. 30-40% + 10% si és una PIME
Classe A3. 25-35% + 10% si és una PIME
Classe B. 25% + 10% si és una PIME + 15% si col·laboració efectiva

Durada del projecte Màxim 24 mesos
Despeses subvencionables Classe A.
• De les ajudes per a la superació de normes comunitàries o augment del nivell de protecció ambiental en absència de normes comunitàries: costos relatius a la inversió en protecció ambiental, respecte del total de la inversió. Inversions en: actius materials i immaterials. En el cas d’ajuda a la inversió a PIME, els actius immaterials s’han d’incloure a l’empresa durant almenys 3 anys.
• De les ajudes per a l’adaptació anticipada a futures normes comunitàries: costos d’inversió suplementaris necessaris per aconseguir el nivell de protecció mediambiental exigit per la norma comunitària comparat amb el nivell actual de protecció mediambiental exigit abans de l’entrada en vigor d’aquesta norma.
Classe B.
• Costos de personal (investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, dedicat exclusivament al projecte).• Costos d’instrumental i material utilitzats pel projecte. Si s’utilitzen parcialment pel projecte, només es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte.• Costos d’edificis i terrenys, en la mesura que s’utilitzin per al projecte de recerca i per a la durada d’aquest projecte. En edificis seran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la durada del projecte; quant als terrenys, seran subvencionables els costos de transferència comercial o els costos de capital.
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament a l’activitat de recerca.• Despeses generals suplementàries derivades del projecte.
• Costos de funcionament (costos de material, subministraments i productes similars, derivats de l’activitat del projecte).
• Costos de l’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial dels resultats del projecte de recerca i desenvolupament.
Despeses no subvencionables • Impost sobre el valor afegit (IVA) i qualsevol impost pagat per l’entitat.
• Despeses financeres com a conseqüència de la inversió.
• Subvencions per a inversions finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer de béns mobles (excepció: el perceptor constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció).
• Inversions en equips de segona mà.
• Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament al projecte.
• Despeses de personal propi (projectes classe A).
• Despeses d’adquisició de terrenys i les de construcció de naus industrials no necessàries per al desenvolupament dels objectius ambientals del projecte.
• Lloguer d’infraestructures no serà subvencionable per un període superior als 3 primers mesos i l’ajuda serà en progressió decreixent (projectes Classe B).

 

AJUTS PER A PROJECTES DE FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA)

Última convocatòria: febrer 2021
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de la convocatòria:

Objecte Foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.
Modalitat d’ajut

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis:

• Ecodisseny de productes o serveis
• Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)
• Reutilització de productes
• Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
• Remanufactura.
• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (aigua no)
• Noves aplicacions de materials reciclats.

* No són actuacions subvencionables els projectes de nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers, o de mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

• Ecodisseny de productes o serveis.
• Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
• Reutilització i reparació de productes.
• Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquest productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
• Remanufactura.
• Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials (no aigua).
• Noves aplicacions de materials reciclats.

*No són actuacions subvencionables els projectes de nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no es valoritzen, o que augmentin el rendiment o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers, o de mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Destinataris

– Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.

– Projectes de classe C: la sol·licitant promotora ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Tots han de disposar d’algun establiment operatiu a Catalunya.

Quantia i intensitat d’ajut

L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a PIMES, o del 50% si  el beneficiari no és una PIME, amb un màxim de 50.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

*Ajut subjecte a minimis

Durada del projecte El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció.
Despeses subvencionables

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només és subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual ha d’estar degudament justificat. El beneficiari ha de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

c) El lloguer d’equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.

d) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

e) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si escau.

f) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

g) Les accions de comunicació derivades del projecte, només en el cas de les classes A i B, amb un màxim del 10% de l’import atorgat del projecte, amb un límit de 4.000 euros. En el cas dels projectes de classe C, com que en són part substancial, no és aplicable aquesta limitació.

h) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim de 1.000 euros. Aquest import es pot reduir en funció de l’import justificat i acceptat.

i) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Despeses no subvencionables

a) Les modificacions periòdiques i normals de productes o serveis que no suposin una millora de la qualitat ambiental.

b) L’IVA i altres impostos indirectes.

c) Les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

d) Les despeses financeres.

e) Les subvencions per a inversions que hagin estat finançades mitjançant un contracte d’arrendament financer de béns mobles es poden justificar i percebre sempre que el perceptor d’aquestes subvencions constitueixi una fiança per l’import total o parcial de la subvenció corresponent a la inversió totalment o parcialment finançada mitjançant lísing, i la mantingui vigent de manera indefinida fins que es provi el pagament de les quotes i l’exercici del dret d’opció, així com la transferència corresponent al beneficiari del domini sobre l’objecte de l’arrendament financer, a fi de garantir-ne la titularitat i el destí.

Altres

Es pot subcontractar l’activitat amb el límit del 75%

En el cas d’autònoms o de microempreses sense personal contractat, aquest límit s’ampliarà fins al 90%. No es poden subcontractar persones o entitats vinculades amb el beneficiari.

Termini 19 de febrer de 2021

 

AJUTS PER A “AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS” AEI (MINCOTUR)

Última convocatòria: març 2022
Previsió propera convocatòria: juny 2022

Resum de l’última convocatòria:

Objecte Recolzament de les Agrupacions Empresarials Innovadores per tal de millorar la competitivitat de petites i mitjanes empreses.
Tipus de projectes

a) Posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament.

b) Realització d’estudis de viabilitat tècnica. S’inclouran els estudis directament relacionats amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0». En tot cas, es tractarà de l’avaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per fer-ho i, en última instància, les seves perspectives d’èxit. Així mateix, es podrà aplicar a aquells estudis de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents.

c) Desenvolupament d’activitats innovadores. Aquestes activitats inclouran específicament aquelles directament relacionades amb la «Iniciativa Indústria Connectada 4.0», dins de les diverses actuacions desenvolupades a continuació en aquest apartat.

d) Les activitats descrites en els apartats b) i c) podran ser realitzades en cooperació entre diversos membres pertanyents a una o diverses entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores, ja siguin AEI o empreses, que a la data de publicació de la convocatòria es troben ja inscrites en el Registre d’AEI del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme o les pròpies Agrupacions Empresarials Innovadores.

Beneficiaris

a) Per a les ajudes relatives a la posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament, només seran elegibles les entitats registrades amb caràcter de «incipients» en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

b) Per a les actuacions relatives a estudis de viabilitat tècnica únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Només per AEIS.

c) Per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores únicament podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

d) Per a les actuacions en cooperació podran ser beneficiàries aquelles entitats inscrites en el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i els seus membres.

Despeses subvencionables

a) Despeses de personal tècnic directament involucrat en l’execució de les actuacions o projectes, amb vinculació laboral amb el beneficiari o amb empreses o organismes de l’agrupació i inclòs en els grups de cotització a la Seguretat Social del 1r al 3r, tots dos inclosos, o d’autònom econòmicament dependent de l’agrupació.

b) Col·laboracions externes, en concret despeses externes per serveis de consultoria i assistència que s’especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d’ajuda i resultin necessaris per a l’execució de l’actuació prevista. No podran ser considerades col·laboracions externes aquelles realitzades per entitats que pertanyen a les Agrupacions Empresarials Innovadores participants en el projecte. El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 80% del cost total de l’actuació.

c) Viatges interurbans i allotjament, tant nacionals com internacionals, necessaris per a la realització de l’activitat, per part del personal tècnic, per mitjà de serveis de transport prestats per àmbits públics o privats (ferrocarril, transport aeri, autobús o vehicle de lloguer) .

d) En les actuacions de posada en marxa i desenvolupament d’estructures seran també subvencionables les despeses de personal administratiu i despeses relatives a serveis necessaris per a la gestió operativa de l’entitat, excepte despeses financeres i d’inversió.

e) En cap cas es considerarà subvencionable qualsevol tipus d’impost.

Intensitat i quantitats màximes

·  70.000 € per a les actuacions de posada en marxa i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI.

·  100.000 € per a les actuacions de Realització d’estudis de viabilitat tècnica.

·  500.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (investigació industrial i desenvolupament experimental).

·  300.000 € per a les actuacions de desenvolupament d’activitats innovadores (innovació en matèria d’organització i de processos).

·  Per als projectes de col·laboració:

a)  100.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament un estudi de viabilitat.

b)  500.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a investigació industrial o desenvolupament experimental.

c)  300.000 € si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa innovació en matèria d’organització o innovació en matèria de processos.

Previsió pressupost global 50 milions d’euros

 

GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÒMICS (MAPAMA)

Última convocatòria: novembre de 2020
Previsió propera convocatòria: març 2022

Resum de l’última convocatòria:

Modalitat 1: Foment de la creació de Grups Operatius
Objectiu Ajuts destinats a impulsar la creació de Grups Operatius supraautonòmics per a idear, dissenyar i redactar projectes d’innovació per part a executar en el futur

Requisits dels projectes

de cooperació

 

Mínim dos membres sol·licitants de dues comunitats autònomes diferents.

Mínim dos membres sol·licitants d’àmbit supraautonòmic.

Mínim dos membres sol·licitants, un d’àmbit autonòmic i l’altre d’àmbit supraautonòmic

Beneficiaris:

• Productors agraris i forestals i llurs agrupacions o associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i llurs agrupacions o associacions; cooperatives agràries i llurs associacions o federacions; comunitats de regants; artesans alimentaris i llurs gremis. Mínim 1 membre del Grup Operatiu ha de pertànyer a aquest àmbit.

• Universitats, centres tecnològics i d’R+D+i, assessors tecnològics.

• ONGs relacionades amb la temàtica del projecte

Actuacions subvencionables:

 

· Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais
· Accions formatives vinculades al projecte
· Serveis d’agent d’innovació
· Serveis d’auditor
· Activitats de difusió
· Despeses de personal propi (amb cost/h màxim per categoria)
· Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)
Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 100.000 euros per projecte.

 

Modalitat 2: Projectes d’innovació a través de Grups Operatius
Objectiu Promoure l’eficiència en l’ús dels recursos, en particular l’agricultura de precisió i intel·ligent, la innovació, la digitalització i la modernització de la maquinària i els equips de producció; així com donar suport a les cadenes de distribució curtes i l’ús de les energies renovables i l’economia circular al sector agroalimentari.

Beneficiaris

 

a) del sector agroalimentari i forestal: com ara organitzacions representatives d’agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions interprofessionals, empreses del sector i les seves organitzacions representatives, entre d’altres;

b) Les agrupacions de procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques, si escau.

Agrupacions mínim de 2 membres

Cada agrupació ha de designar un representant: entitat sense ànim de lucre i privada.
Els ens de CCAA només poden ser subcontractats, no beneficiaris.

Requisits dels projectes

de cooperació

 

Ajuts a projectes de GO de l’AEI-Agri per a la recuperació econòmica resilient, sostenible i digital del sector agrícola i les zones rurals, després de la crisi del Covid 19 i permet el finançament amb fons Next Generation UE procedents de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea.

Actuacions subvencionables:

 

· Despeses de desplaçaments, allotjaments, manutenció, lloguer d’espais
· Serveis de coordinador del projecte
· Despeses de personal propi
· Serveis d’auditor
· Despeses de material fungible
· Lloguer d’equips, instal·lacions, finques
· Despeses de consultoria tecnològica i assessoria, i dels serveis necessaris per a la realització del projecte
· Despeses derivades de la contractació tecnològica, el desenvolupament de prototips en el marc del projecte, de la realització de proves pilot, i de la tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte o procés.
· Despeses en inversions materials o immaterials
· Activitats de divulgació
· Despeses indirectes (15% de les despeses de personal)
· Despeses de personal de l’agrupació per a tasques de divulgació i despeses de preparació de projecte
Límits despeses El límit de subcontractació és del 70%.
Tipus i quantia dels ajuts: Màxim 600.000 euros per agrupacions beneficiàries.
Pressupsot global 12,2 milions d’euros

 

AJUTS PER A LA CONSOLIDACIÓ D’ESTRUCTURES CLÚSTER DE LES ENTITATS INTEGRANTS DEL PROGRAMA CATALUNYA CLÚSTERS (IRC-ACCIÓ)

Última convocatòria: juliol 2021
Previsió propera convocatòria: octubre 2022

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu Es subvencionen plans d’actuacions per a la Consolidació d’estructures de les entitats clúster integrades en el Programa Catalunya Clústers de ACCIO.
Beneficiaris
 
Clústers integrats, acreditats i vigents en el Programa Catalunya Clústers de ACCIO.
Característiques

Tipologia de projectes:

1.- Activitats que conformen els Plans d’actuació anuals dels Clústers

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables s’agrupen en 3 categories:

1.- Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d’experts, lloguer d’espais, material promocional o similar, destinats a la realització d’actuacions dins el pla d’actuació o dels projectes.

2.- Hores de dedicació de personal Tipologia 1- hores de dedicació de personal del clúster Tipologies 2 i 3_Horas de dedicació dels participants, únicament les hores de dedicació directament relacionades amb el projecte presentat.

3.- Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el pla d’actuació o amb el projecte. Aquestes despeses tenen limitacions pel que fa a l’import màxim per nit d’allotjament, nombre de viatges i persones assistents. Únicament es subvencionen bitllets en classe turística

Terminis d’execució: Els plans d’actuació podran executar-se entre l’1 de gener de 2020 al 31 de març de 2021
Observacions

Ajut subjecte a minimis.

En concurrència competitiva.


 

AJUTS PER INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT PER A PROJECTES DE CLÚSTERS (IRC-ACCIÓ)

Última convocatòria: juliol 2021
Previsió propera convocatòria: octubre 2022

Resum de l’última convocatòria:

Objectiu i Beneficiaris

 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d’aquests Clústers, amb un màxim de 10 participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però no com a sol·licitants.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d’aquests Clústers, amb un màxim de 5 participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però no com a sol·licitants.

Característiques

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat relacionats amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Es consideren subvencionable la realització d’activitats específiques directament relacionades amb projectes de desenvolupament i innovació des dels clústers, alineats amb tecnologies disruptives, en base a les definicions que s’estableixen al document: Dianes de tendències tecnològiques d’ACCIO.

1.Realització d’estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a projectes de tecnologia i innovació.

2. Desenvolupament d’activitats innovadores:

a. Activitats de desenvolupament experimental.
b. Activitats d’innovació en matèria d’organització.
c. Activitats d’innovació en matèria de processos.

Despeses subvencionables

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d’experts, lloguer d’espais, material promocional o similar, assistència a congressos/fires destinats a la realització d’actuacions dins dels projectes.

2. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants en el projecte.

3. Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el projecte. Viatges i allotjament fora del territori espanyol i viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts o similars relacionat amb el projecte. Aquestes despeses tenen limitacions pel que fa a l’import màxim per nit d’allotjament, nombre de viatges i persones assistents. Únicament es subvencionen bitllets en classe turística.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara despeses de consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos i proves de laboratori, lloguer d’espais, material promocional o similar, destinats a la realització d’actuacions dins del projecte.

2. Hores de dedicació del personal del clúster i de les empreses i agents d’entorn que actuïn com a participants sempre i quan estiguin directament dedicats al projecte.

Import de l’ajut
Terminis d’execució:

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial Els projectes de reforç competitiu empresarial es podran dur a terme entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació Els projectes de desenvolupament i innovació es podran dur a terme entre la data de sol·licitud i el 31 de desembre de 2021. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Observacions Línia 1: Ajut subjecte a minimis.
Línia 2: no està subjecte a minimis.
En concurrència competitiva.

 

CUPONS A LA INNOVACIÓ (ACCIÓ)

Última convocatòria: octubre de 2021
Previsió propera convocatòria: primavera 2022

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Tipologia de cupons

A.1. Els cupons de tecnologia podran ser utilitzats per rebre els següents serveis tecnològics subvencionables: estudis de viabilitat tecnològica i industrial, desenvolupament tecnològic i testeig i validació experimental.

A.2. Els cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables: Conceptualització de nous productes/serveis i millora del model d’innovació a l’empresa.

A.3. Els cupons de fiscalitat podran ser utilitats per rebre els següents serveis de fiscalitat subvencionables: Assessorament expert en fiscalitat i obtenció de seguretat jurídica.

A.4. Els cupons de propietat industrial podran ser utilitats per rebre els següents serveis de propietat industrial subvencionables: Estudis previs de patentabilitat i redacció i presentació de la patent.

Intensitat d’ajut

Pels cupons A1, A2: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 5.000 euros.

Pels cupons A3: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 800 o 5.000 euros segons la tipologia del servei.

Pels cupons A4: màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 1.000 o 5.000 euros segons la tipologia del servei.

Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Pels cupons A1:  Agents tecnològics amb el segell TECNIO, professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de tecnologia. – Aquells professionals acreditats i vigents com assessors d’acord amb l’establert a la Resolució per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ en l’àmbit sectorial d’Indústria 4.0 i en les categories d’Operacions i Logística i Estratègia pel servei subvencionable d’Estudi de viabilitat tecnològica i industrial.

Pels cupons A2: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de conceptualització de nous productes i serveis i de gestió de la innovació.

Pels cupons A3:  professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria de fiscalitat, entitats certificadores de projectes de R+D+i acreditades i vigents segons la ”Entidad Nacional De Acreditación” (ENAC).

Pels cupons A4: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, en la categoria d’agent de patents i marques.


 

CUPONS INDÚSTRIA 4.0 (ACCIÓ)

Última convocatòria: octubre de 2021
Previsió propera convocatòria: primavera 2022

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Tipologia de cupons

-Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0.

-Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que integrin les tecnologies de la indústria 4.0.

Intensitat d’ajut Es poden demanar fins 20.000 € amb una intensitat d’ajut del 100% per implementar actuacions d’indústria 4.0 (cal tenir una diagnosi prèvia dins l’empresa en termes d’Indústria 4.0)
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Per les dues tipologies:

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústria 4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització.

* La categoria Cupons indústria 4.0 correspon a la categoria anteriorment anomenada Tecnologia.

Més informació http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-innovacio/

 

CUPONS GREEN (ACCIÓ) (abans cupons economia circular)

Previsió propera convocatòria: primavera 2022

Resum de la convocatòria:

Objectius Ajuts per a la contractació de serveis dirigits a la contractació de serveis d’assessorament externs per resoldre reptes de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com dur a terme projectes en el marc de l’economia circular i l’ecodisseny.
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
Intensitat d’ajut Ajut màxim de 8000 euros
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Per les dues tipologies:

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d’algun d’aquests proveïdors acreditats per ACCIÓ:

 • Agents tecnològics amb el segell TECNIO
 • Assessors acreditats per ACCIÓ (economia verda i canvi climàtic)
Més informació https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/proaccio-green/

 

INDÚSTRIA 4.0 (CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA)

Convocatòria: OBERTA 

Resum de la convocatòria:

Objecte El Programa Indústria 4.0 té com objectiu la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del sector industrial, ajudant-les a integrar eines competitives clau i a maximitzar les oportunitats que la denominada Indústria 4.0 els hi ofereix per reactivar la seva activitat, com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19.
Tipus d’ajut

Fase I: Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0. Consisteix en la realització d’un anàlisis exhaustiu, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet identificar les necessitats tecnològiques i de innovació, que poden convertir-se en oportunitats de millora per a l’evolució cap a un posicionament en la Industria 4.0. de l’empesa, tant a nivell intern com a nivell extern. El procés de diagnosis finalitza identificant possibles actuacions de millora a través del desenvolupament de solucions innovadores i de la implantació de tecnologies a nivell de gestió, producció, logística, màrqueting i comercialització.

Fase II: Ajuts pel Pla Personalitzat i Implantació (PPI). Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la implantació de les solucions identificades en el diagnòstic.

Intensitat ajut

Fase I: la realitza un assessor de la Cambra de Comerç de forma gratuïta. Per tant, no és susceptible de rebre ajut.

Fase II: 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 20.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 10.000,00 €.

Despesa subvencionable –  Implantació d’aplicacions informàtiques específiques i necessàries
–  Drets d’ús de solucions al núvol
–  Hardware específic
–  Servei de consultoria
–  Serveis posta en marxa
–  Capacitació
Altra informació interessant Empreses PIME (autònoms, micro, petits i mitjanes empreses) que disposin d’alguns dels següents CNAE: 05-09, 10-33, 35, 36-39.

Actividades según la CNAE-2009
Sección Divisiones
B Industrias extractivas 05-09
C Industria manufacturera 10-33
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 35
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 36-39

 

 • Centre productiu o domicili social a la província de Girona.
 • Estar donats d’alta al cens IAE.
 • Ajuts subjectes al règim de mínimis.
 • Es pot contractar qualsevol proveïdor (no cap cap acreditació extra per part del proveïdor).
 • Sense concurrència competitiva. O sigui, es van adjudicant segons ordre de presentació.
Termini presentació sol·licituds De 14 de març a les 09:00h i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2022 a les 14:00h
Justificació
de les implantacions
31 de desembre de 2022
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació

Telf.: 972 41 85 37

email: ppresas@cambragirona.org

https://www.cambragirona.cat/competitivitat/industria-4-0/


 

SOSTENIBILITAT (CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA)

Convocatòria: OBERTA 

Objecte L’objectiu d’aquest és millorar la productivitat i competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent, per aconseguir un creixement econòmic sostenible.
Tipus d’ajut

FASE I: Anàlisi exhaustiu de l’empresa amb la finalitat d’identificar les possibles millores en diferents àrees relaciones amb la sostenibilitat. Aquest diagnòstic és totalment gratuït.

FASE IIImplantació de les solucions establertes en el diagnòstic, segons les àrees de millora detectades.

Intensitat ajut El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500 euros.
Despesa subvencionable Des del programa es subvencionaran les despeses associades a l’execució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l’empresa beneficiària, segons el Pla d’Implantació definit al marc del Programa.
Altra informació interessant

Empreses PIME (autònoms, micro, petits i mitjanes empreses).

Centre productiu o domicili social a la província de Girona.

Estar donats d’alta al cens IAE.

Ajuts subjectes al règim de mínimis.

Es pot contractar qualsevol proveïdor (no cap cap acreditació extra per part del proveïdor).

Sense concurrència competitiva. O sigui, es van adjudicant segons ordre de presentació.

Termini presentació sol·licituds De 14 de març a les 09:00h i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2022 a les 14:00h
Justificació
de les implantacions
31 de desembre de 2022
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació Telf.: 972 41 85 22
email:mgarcia@cambragirona.orghttps://www.cambragirona.cat/competitivitat/sostenibilitat/

 

INNOCÁMARAS – INNOVACIÓ (CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA)

Convocatòria: OBERTA 

Objecte L’objectiu principal: contribuir a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la innovació
Tipus d’ajut

Fase I: Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per millorar la seva situació competitiva.

Fase II: Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat.

Intensitat ajut El percentatge màxim d’ajuda a percebre per cada empresa a la fase II serà del 50% de la inversió realitzada sobre un cost màxim elegible de 7.000 €, de manera que la quantia màxima de l’ajut serà de 3.500 euros.
Despesa subvencionable Des del programa es subvencionaran les despeses associades a l’execució del Pla pels assessors o proveïdors lliurement seleccionats per l’empresa beneficiària, segons el Pla d’Implantació definit al marc del Programa.
Altra informació interessant
 • Empreses PIME (autònoms, micro, petits i mitjanes empreses).
 • Centre productiu o domicili social a la província de Girona.
 • Estar donats d’alta al cens IAE.
 • Ajuts subjectes al règim de mínimis.
 • Es pot contractar qualsevol proveïdor (no cap cap acreditació extra per part del proveïdor).
 • Sense concurrència competitiva. O sigui, es van adjudicant segons ordre de presentació.
Termini presentació sol·licituds De 14 de març a les 09:00h i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2022 a les 14:00h
Justificació
de les implantacions
31 de desembre de 2022
Forma de presentació

A través de la seu electrònica i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

https://sede.camara.es/sede/girona

Més informació Telf.: 972 41 85 13
email: jlopez@cambragirona.org
https://www.cambragirona.cat/competitivitat/innovacio/

 

KIT DIGITAL

Convocatòria: OBERTA per empreses de 10 a 49 treballadors

Objecte El programa Kit Digital cerca ajudar en el procés de digitalització d’empreses mitjançant la concessió de Bons Digitals que podran gestionar a través de la plataforma Accelera Pymes.
Beneficiaris • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
• Tenir una antiguitat mínima que establirà la convocatòria que cal publicar.
• No tenir consideració d’empresa en crisi, els aspectes de la qual s’establiran a la pròpia convocatòria.
• Estar al corrent de pagaments d’obligacions tributàries i de seguretat social.
• No estar en curs en ordres de recuperació d’ajudes declarades il·legals i incompatibles amb el mercat comú.
• No incórrer en les prohibicions de la Llei de subvencions per tenir la consideració de beneficiari.
• No superar el límit d’ajuda minimis.
Import ajut • Empreses de 10 a 50 treballadors: 12.000 €
• Empreses de 3 a 10 treballadors: 6.000 €
• Empreses de 0 a 3 treballadors i activitats en règim d’autoocupació: 2.000 €
Despesa no subvencionable –  IVA
–  El cost d’adquisició dels serveis o productes podrà ser superior al valor de mercat
–  Els impostos sobre les rendes de persones físiques o societats, això com altres tributs i taxes, de tipus nacional, autonòmic o local.
–  Els interessos dels deutes.
–  Els interessos de mora, recàrrecs i les sancions administratives i penals.
–  Les despeses derivades de procediments judicials.
–  Despeses financeres
–  Despeses d’infraestructura i obra civil.
–  Terrenys.
–  Hardwares.
–  Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet.
–  Les despeses relatives a la compensació per treballs prestats per a tercers per a l’obtenció dels presents ajuts (despeses per prestació de serveis d’assessoria, de gestoria o de similar naturalesa).
Activitats excloses d’ajut

a) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, llevat dels casos degudament justificats conforme a la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01.

b) Activitats cobertes pel règim de comerç de drets d’emissió de la UE (RCDE) en què es prevegin emissions equivalents de CO2 que no siguin substancialment inferiors als paràmetres de referència establerts per a l’assignació gratuïta de drets.

c) Compensació de costos indirectes del sistema de comerç de drets de missió.

d) Activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores i plantes de tractament biològic mecànic que impliquin un augment de la capacitat o de la vida útil.

e) Activitats on l’eliminació de deixalles pot causar danys a llarg termini al medi ambient.

Execució activitat –  Caldrà fer un acord i a partir d’aquí iniciar les activitats.
–  2 fases execució:

 • 1a: termini màxim de 3 mesos. La fita que marca l’inici d’aquesta fase és la validació de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització d’acord amb l’article 30. Durant aquesta fase s’haurà de realitzar la instal·lació, i el desenvolupament si escau, de la solució, així com el pagament de la factura emesa per l’agent digitalitzador adherit, amb la conformitat prèvia del beneficiari, segons s’estableix a l’apartat 3 d’aquest article.
 • 2a fase amb un termini de dotze (12) mesos, a computar des de la data d’emissió de la factura a la fase anterior.
Sol·licitud i termini presentació

La PIME interessada s’haurà de registrar a l’àrea privada de www.acelerapyme.es i fer el test de diagnòstic digital. Un cop fet això, podrà accedir al catàleg de solucions i adquirir-ne una o diverses. A continuació, haureu de sol·licitar l’ajut a la seu electrònica de red.es. Un cop concedida la subvenció, accedirà novament al catàleg de solucions, contactarà amb l’agent digitalitzador i signarà el contracte amb aquest.

Termini presentació sol·licitud: tres mesos a partir de la publicació de la convocatòria o fins esgotament de pressupost.

Requisits agent digitalitzador

–  Facturació acumulada d’almenys 100.000 euros en els 2 anys anteriors a comptar des del moment de la sol·licitud o 50.000 euros en l’any anterior.

En el cas d’autònoms, facturació acumulada d’almenys 70.000 euros en els 2 anys anteriors a comptar des del moment de la sol·licitud o 35.000 euros en l’any anterior.

La facturació ah de tenir a veure en projectes relacionats amb la finalitat de l’ajut.

–  Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
–  No tenir consideració d’empresa en crisi.

Podran oferir serveis a les solucions de digitalització objecte de subvenció.

Es pot sol·licitar l’adhesió de l’agent digitalitzador (proveïdor) a través del següent link: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la

Més informació https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-entre

 

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ D’AGENTS TECNOLÒGICS LOCALS INNOTEC (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre de 2020.
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Descripció Ajuts destinats a projectes de: recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació.
Beneficiaris PIMEs
Desenvolupador de tecnologia homologats (projectes col·laboratius)
Tipologia de projectes

RD individual o innovació amb contractació mínima del 25% a proveïdors homologats.

RD col·laboratius entre PIMEs i desenvolupadors homologats. Màxim un 70% de la despesa total subvencionable acceptada per cada participant

Innovació individual en matèria de processos per part d’una PIME amb contractació de proveïdors homologats.

Característiques de projectes

La contractació o subcontractació als agents homologats ha de ser com a mínim del 25% de la despesa subvencionable acceptada.

Durada inferior a 2 anys.

Sectors líders i TFT’s estratègia RIS3CAT.

Pressupost: 1,5 M€ (any 2018).

Projectes de 25.000 a 150.000 €.

Despeses subvencionables

Despeses de personal: investigadors, tècnics i personal auxiliar i personal involucrat en el projecte.

Col·laboracions externes: desenvolupadors de tecnologia homologats i altres despeses de consultoria (legal, patentabilitat, VT, pla comercialització).

Amortització de l’equipament i instrumental pel projecte.

Adquisició o llicències de patents.

Intensitat de l’ajut
Petita Mitjana
Recerca industrial 70% 60%
Desenvolupament experimental 45% 35%
Innovació 50% 50%

Fins al 100% desenvolupadors homologats sense lucre i ANE (activitat no econòmica).

Criteris de valoració

Excel·lència projecte: RD (qualitat científica i tecnològica) i innovació (grau innovació).

Impacte del projecte.

Implementació del projecte.

Contacte tecnio.accio@gencat.cat
93 476 72 00
www.tecnio.cat

 

TECNIOSPRING INDUSTRY (ACCIÓ)

Última convocatòria: setembre de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

TECNIOspring INDUSTRY és un programa de beques d’ACCIÓ, proporciona suport financer a les propostes de mobilitat individual presentades per investigadors experimentats en col·laboració amb una entitat amfitriona. S’ofereixen contractes laborals de 2 anys als becaris, per desenvolupar projectes d’investigació aplicada a l’entitat amfitriona que triï. Les entitats d’acollida poden ser entitats del sector industrial -empreses amb base a Catalunya- o entitats reconegudes amb l’acreditació TECNIO.

El programa implicarà la indústria de diverses maneres:

 • Les empreses que participen en processos de recerca i transferència de tecnologia són organitzacions d’acollida elegibles.
 • Els becaris allotjats per l’organització de recerca poden ser adscrits a una empresa (segments intersectorials) o passar-hi algun temps (visites curtes).

Amb un pressupost de 10,04 MMEUR i cofinançat per les accions H2020 Marie Skłodowska-Curie de la Unió Europea, TECNIOspring PLUS preveu concedir 72 beques per al període 2016-2021.

Descripció TECNIOspring INDUSTRY és un programa de becaris de mobilitat internacional que ofereix als investigadors experimentats la possibilitat de desenvolupar la seva carrera investigadora en qualsevol entitat d’R + D d’arreu del món.

Participants: entitats i investigadors

 

Les propostes de TECNIOspring INDUSTRY són presentades per una entitat hoste catalana, juntament amb un investigador experimentat.

Les organitzacions d’acollida catalanes poden ser empreses ubicades a Catalunya amb 5 o més treballadors, o entitats TECNIO acreditades per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ.

Els investigadors amb experiència són investigadors de qualsevol nacionalitat que tinguin un doctorat o entre 4 i 8 anys d’experiència en investigació equivalent a temps complet. Els investigadors no han d’haver residit o han realitzat la seva activitat principal al país de la seva organització d’acollida durant més de 12 mesos en 3 anys immediatament abans del termini de presentació de sol·licituds.

Característiques

 

El programa ofereix 2 tipus de projectes subvencionables vinculats a 2 tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn (Mobilitat A) :

· Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa), d’un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. L’entitat d’acollida fora d’Espanya i l’entitat beneficiària no poden estar vinculades.

· Fase de retorn d’un any de durada a l’entitat beneficiària de l’ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l’entitat d’acollida a l’estranger.

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B):

.  Estada de dos anys d’un investigador/d’una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Quantia

– Ajut corresponent al cost salarial de l’investigador/la investigadora contractat/contractada per l’entitat beneficiària:

a) Mobilitat A: 92.400 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora. Durant el primer any d’estada a l’estranger, al cost salarial de l’investigador/la investigadora se li aplicarà un coeficient de correcció segons el país de destí, per tal de tenir en compte les diferències salarials d’aquests països respecte a Catalunya, tal com estableix el Programa Marie Skłodowska-Curie i en base a coeficients de correcció utilitzats pel mateix Programa.

b) Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.

– Ajut corresponent a les despeses de recerca serà d’un màxim de 17.280 euros pels dos anys de durada del projecte.

– Ajut corresponent a les despeses d’incorporació a l’entitat beneficiària i/o a l’entitat d’acollida a l’estranger serà d’un màxim de 1.920 euros pels dos anys de durada del projecte.

Contacte tecniospring.accio@gencat.cat
(+34) 93 476 73 02 – (+34) 93 476 72 94

 

NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL EN PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR, ESPECÍFICAMENT EN L’ÀMBIT DELS RESIDUS

Última convocatòria: abril de 2021
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat.
Amb aquesta subvenció es vol donar suport al desenvolupament de Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que han de contribuir al increment de inversió en R+D a Catalunya en economia circular en l’àmbit dels residus.Aquesta convocatòria té dues categories:
a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant
b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.
Beneficiaris Empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits

Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, que aportin un salt tecnològic (Technology Readiness Levels – TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.

Projectes de R+D presentats una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

Tots els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.

Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/

Els projectes d’R+D podran contar amb la participació d’Entitats cooperadores. Aquestes entitats no seran considerades beneficiaries de l’ajut, però podran participar donant suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé que resulti d’ interès per a aquesta entitat i pel projecte. Aquestes hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà. La participació d’aquestes entitats s’haurà d’acreditar mitjançant un carta signada per aquestes. Les Entitats cooperadores no seran beneficiaris de l’ajut.

El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte

Despeses subvencionables

·  Despeses de personal tècnic contractat en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. Per a tot el personal tècnic es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la seva jornada laboral.

·  Despeses de col·laboracions externes/Subcontractacions, entre d’altres: Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual, Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny i/o Assajos i proves de laboratori. El conjunt de les
despeses de la partida de col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.

·  Altres despeses: material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realitzar assajos, etc.

·  Despesa per la realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada (màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).

·  Costos indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables

Termini execució Període d’execució dels projectes d’R+D objecte de l’actuació serà a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de 3 anys després d’aquesta data
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Activitats recerca industrial 70% 60% 50%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25%
Auditories 100% 100% 100%
Ajut màxim El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros per projecte.
Més informació Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Sandra Colom. T. 695 35 70 67. acolom@gencat.cat

 

NUCLIS D’R+D INTERNACIONALS (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Objectius Projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits
 • Projectes d’R+D presentats per part d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Les activitats d’R+D objecte de l’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.
 • Tots els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
 • Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
 • Els projectes d’R+D hauran d’aportar un salt tecnològic (Technology Readiness Levels-TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.
 • El projecte ha de tenir la participació, com mínim, d’un soci internacional dels països que fixa la convocatòria amb
 • activitats d’R+D. Països/regions elegibles: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
 • L’Acord de col·laboració: s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució
 • positiva. Aquest acord podrà ser en català, anglès o castellà.
 • El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros.
 • Cap dels socis podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.
Despeses subvencionables
  • Despeses de personal en que estigui dedicat a tasques tècniques del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. La seva dedicació màxima acceptada serà del 80% de la seva jornada , i queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal vinculat a les tasques administratives i de gestió del projecte.
  • Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres:
  • Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
  • Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.
  • Assajos i proves de laboratori.
   El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes/subcontractació no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.
 • Altres despeses, material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realització d’assajos, etc.
 • Despeses d’auditoria, per fer l’informe de justificació de l’actuació subvencionada per part d’un auditor de comptes (màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).
 • Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables
 • Despeses de personal derivades de la gestió del projecte, fins a un import màx. 12.000 euros per projecte.
Termini execució A partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data.
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Activitats recerca industrial 70% 60% 50%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25%
Activitats de gestió 50% 50% 50%
Auditories 100% 100% 100%
Ajut màxim 150.000 euros
Més informació Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica dels Nuclis RD Internacional: inint.accio@gencat.cat

 

INVERSIONS

PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EMPRESARIAL D’ALT IMPACTE (ACCIÓ)

Última convocatòria: juliol 2021.

Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari
i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull
la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Tipus de projectes
 • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC: entesos com a centres de desenvolupament de software,
centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs.

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit suprarregional: entesos com a centres que
necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat
decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials: entesos com a projectes amb activitats de producció de
béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.

1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics: entesos com a centres amb activitats de distribució. També
aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de
producte.

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i: entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades
principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

 • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de
la capacitat productiva.

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de
creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de
creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.

2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa,
dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous
emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents

Requisits
 • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim:

1.1 Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball

1.2 Centres de Decisió Suprarregional: 15 nous llocs de treball

1.3 Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball

1.4 Centres Logístics: 15 nous llocs de treball

1.5 Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball·

 • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes: els projectes hauran de presentar, com a mínim, una inversió de:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.000.000€

2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€

2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 500.000€

2.4 Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball

Despeses subvencionables

A. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

B. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tant materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com
immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. No s’acceptaran actius de segona mà.

Import ajut · Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: intensitat del 30% amb un ajut màxim de
200.000€.·· Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb
un ajut màxim de 200.000€.2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20% amb
un ajut màxim de 200.000€.2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.2.4 Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.
Més informació Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Marc Duran, Cap del Servei d’Assessorament d’Incentius: mduran@catalonia.com

 

AJUTS DESTINATS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL LEADER DE CATALUNYA PER LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES ZONES RURALS (LEADER)

Última convocatòria: octubre 2021
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació

Resum de l’última convocatòria:

Descripció Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Objectius

·  Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica.

·  Fomentar la creació d’ocupació.

·  Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.

·  Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

·  Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Entitats de finançament FEADER (43%) + DAAM (57%)
Zones incloses al Leader http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/
Beneficiaris

Requisits sol·licitant

 

 

 

 

 

Requisits
projecte

 • Ser PIME (persones jurídiques privades).
 • Al corrent en el pagament d’obligacions tributàries i prestacions socials.
 • Propietària, copropietària, usufructuària, concessionària, llogatera o cessionària de les instal·lacions on es realitzaran les inversions, des del moment de la sol·licitud, i durant tot el període de compliment de compromisos.
 • Estatuts adaptats a la Llei 5/2011 (associacions i fundacions).
 • No reunir els requisits per participar en les convocatòries d’ajuts associats al Contracte global d’explotació.

 

 • No iniciat abans de la visita de no inici.
 • Activitat inclosa en l’objecte social dels seus estatuts (persones jurídiques).
 • Vinculat a alguna de les 5 línies d’ajut mostrades al gràfic anterior. Inversió mínima elegible de 12.000€ (privats) o 40.000€ (públics). Viabilitat econòmica (només els privats), tècnica i legal. Compromís de dur la comptabilitat d’acord amb la normativa vigent. Compliment de la normativa de política lingüística (establiments oberts al públic).
Tipus i quantia dels ajuts

Ajut màxim: 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria.

Limitació de 200.000,00€ d’ajut durant l’exercici fiscal en curs i els 2 exercicis anteriors (normativa d’ajuts de minimis).

L’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles (projectes privats), o del 80% de les despeses elegibles (projectes públics).

Incompatibilitats Els ajust LEADER són incompatibles amb altres ajuts…

 • Per a la mateixa finalitat, finançats amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
 • Obtinguts dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.
 • De les operacions 04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014-2020, concedits a la mateixa empresa (un sol RIAAC) i en la mateixa ubicació. Es considerarà projecte fragmentat i no subvencionable.

En tot cas, encara que l’ajut LEADER sigui compatible amb d’altres:

 • Els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013 (ajuts de minimis).
 • L’import total dels ajuts per a la mateixa finalitat no podrà superar el 40% del cost de la inversió subvencionada (beneficiaris privats), o el 100% de la inversió subvencionada (públics).
 • El DARP podrà fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels ajuts LEADER, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Institut Català de Finances i/o entitats financeres.

 

PERTE AGROALIMENTARI

Previsió propera convocatòria: primavera – estiu 2022

Descripció Capacitat tractora i d’arrossegament al conjunt de l’economia i potencial transformador per la societat, impuls al treball de qualitat, element vertebrador de la consolidació del desenvolupament sostenible, la modernització i transformació digital i contribució al repte demogràfic i equilibri territorial.
Objectius – Actuacions transversals -desenvolupament en totes les fases de la cadena de valor industrial del sector
– Millora de processos de les empreses sense vincular-lo a un producte determinat
Mesures transformadores

•       Línia d’ajuts de caràcter plurianual gestionada pel MINCOTUR: Concessió de préstecs amb tram no reemborsable (mixt préstec i subvenció)

•       Paquet de suport específic per la industria alimentària. Blocs: competitivitat, sostenibilitat, traçabilitat i seguretat dels aliments. Projectes alineats a aquests objectius i presents tots els agents de la industria necessaris per la producció i comercialització del producte. Obligatori actuacions a nivell individual de dos dels tres blocs prioritaris + cooperació efectiva.

Impacte –   Impulsar la transformació tecnològica de tot el sector
–   Profunditzar en el subministrament d’aliments sans, segurs i saludables
–   Millora de la dimensió i de la cohesió social del sector agroalimentari
–   Promoure un ús eficient dels recursos naturals i de l’energia en la producció
Pressupost global

Total: 1.002,91 M€ desglossats de la següent manera:

Eix 1: Enfortiment industrial del sector agroalimentari: 400,00 M€

Eix 2: Digitalizació del sector agroalimentari: 454,35 M€

Eix 3: I+D+I en l’àmbit agroalimentari: 148,56 M€