Espanya lidera sobradament el cens de porcí europeu

La UE té una població ramadera considerable: hi havia 142 milions de porcs, 76 milions de bovins, 60 milions d’ovelles i 11 milions de cabres el desembre del 2021, segons les darreres dades donades a conèixer per Eurostat.

La majoria del bestiar de la UE es cria en uns quants Estats membres de la UE. En general, els Estats membres més grans criaven la major part del bestiar. Així:

  • Espanya representava el 24% dels porcs de la UE, el 9% dels bovins de la UE, el 25% dels ovins de la UE i el 23% dels caprins de la UE.
  • França representava el 9% dels porcs de la UE, el 23% dels bovins de la UE, el 12% dels ovins de la UE i el 12% dels caprins de la UE.
  • Alemanya va representar el 17% dels porcs de la UE i el 15% dels bovins de la UE, el 3% de les ovelles de la UE i el 1% de les cabres de la UE.

També es dóna el cas d’alguns altres estats membres que estaven relativament especialitzats en una o altra producció ramadera:

  • Dinamarca representava el 9% de la població porcina de la UE i els Països Baixos un altre 8%.
  • Irlanda representava el 9% de la població bovina de la UE.
  • Romania representava el 17% de la població ovina de la UE.
  • Grècia representava el 25% de la població caprina de la UE.

Entre 2010 i 2021, hi ha hagut fluctuacions a la població de les quatre principals espècies de bestiar. La població porcina de la UE va arribar a gairebé 146 milions el 2020 abans de tornar a disminuir. No obstant això, el 2021, el nombre de porcs seguia sent un 2% superior al del 2010.

Durant el mateix període, la població de bestiar boví va assolir gairebé els 80 milions el 2016 (un augment del 2% respecte al 2010), abans de tornar a disminuir en els tres anys següents. El 2021, va ser aproximadament un 3% inferior a la del 2010.

La població d’ovins i cabrum va mantenir una tendència a la baixa entre el 2010 i el 2021, caient un 10 % i un 13 % respectivament el 2021 en comparació del 2010.

Notícia del dia 24/05/2022 publicada a la web: https://eurocarne.com/noticias/