Aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció

ORDRE EMT/116/2022, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.

Aquests ajuts són per imports limitats que es poden atorgar en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals o de pagament, garanties sobre préstecs, bonificació del tipus d’interès de préstecs i capital, d’acord amb la secció 2.7.1 del Marc Temporal nacional (secció 3.1 del Marc Temporal europeu) sempre que, sumades, no superin la quantitat de 2.300.000,00 euros per empresa (290.000,00 euros per empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, 345.000,00 euros per empreses que operin en el sector de la pesca i l’aqüicultura).

Quantia dels ajuts
La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

Més informació

Bases i requisits 

Sol·licituds i documentació
Les persones interessades han de presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través del Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/>).

La identificació i la signatura de la persona sol·licitant s’ha de fer mitjançant la utilització dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (<https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica>), d’acord amb els criteris que estableix el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’administració digital (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020).

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>).