Publicades les bases reguladores d’ajuts per explotacions de boví, oví, caprí, pollastre, conill i cítrics

Bases reguladores per a la concessió directa d’una ajuda excepcional d’adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna en determinats sectors agraris.
El finançament dels presents ajuts correspon a la Unió Europea i a l’Administració general de l’Estat.

Els fons de la Unió Europea seran distribuïts pel Fons Espanyol de Garantia Agrària als organismes pagadors de les comunitats autònomes.

Aquest Reial decret té per objectiu establir les normes reguladores, en règim de concessió directa, d’acord amb el que assenyala l’article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d’una ajuda de caràcter excepcional, per tal d’alleujar les conseqüències econòmiques resultants de les pertorbacions del mercat derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna sobre els productors de boví de carn, oví i caprí de carn, avicultura de carn (pollastres), conills i productors de cítrics, a aplicació del que estableix l’article 33 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

La quantia màxima a concedir en aquest ajut serà de 193.470.759 euros, d’acord amb l’article 11, i s’articularà en les línies d’ajuda següents per sector productor:

a) Boví de carn, amb un finançament màxim de 110.000.000 d’euros, corresponent 97.700.000 euros al subsector de la vaca alletant i 12.300.000 euros a l’engreix de vedells.
b) Oví i caprí de carn amb un finançament màxim de 31.700.000 euros.
c) Avicultura de carn amb un finançament màxim de 10.000.000 euros.
d) Cunicultura amb un finançament màxim de 3.000.000 euros.
e) Cítrics amb un finançament màxim de 38.700.000 euros

Els ajuts s’atorgaran en funció d’animals i hectàrees, respectivament, d’acord amb les regles previstes als articles 4 i 5.

Veure tota la informació al BOE-A-2022-9379