Ajuts destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per la diversificació econòmica de les zones rurals (Leader)

Última convocatòria: octubre 2021                     Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació
Resum de l’última convocatòria:

Descripció Els ajuts Leader són ajuts per a entitats i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a les zones rurals i fomentar la diversificació econòmica d’aquests territoris. Estan adreçats a microempreses i PIMES i permeten obtenir fins a un 40% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Objectius

·         Fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica.

·         Fomentar la creació d’ocupació.

·         Establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social.

·         Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

·         Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Entitats de finançament FEADER (43%) + DACC (57%)
Zones incloses al Leader http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/
Beneficiaris

 

 

Requisits sol·licitant

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisits projecte

Ser PIME (persones jurídiques privades).

Al corrent en el pagament d’obligacions tributàries i prestacions socials.

Propietària, copropietària, usufructuària, concessionària, llogatera o cessionària de les instal·lacions on es realitzaran les inversions, des del moment de la sol·licitud, i durant tot el període de compliment de compromisos.

Estatuts adaptats a la Llei 5/2011 (associacions i fundacions).

No reunir els requisits per participar en les convocatòries d’ajuts associats al Contracte global d’explotació.

No iniciat abans de la visita de no inici.

Activitat inclosa en l’objecte social dels seus estatuts (persones jurídiques).

Vinculat a alguna de les 5 línies d’ajut mostrades al gràfic anterior. Inversió mínima elegible de 12.000€ (privats) o 40.000€ (públics). Viabilitat econòmica (només els privats), tècnica i legal. Compromís de dur la comptabilitat d’acord amb la normativa vigent. Compliment de la normativa de política lingüística (establiments oberts al públic).

Tipus i quantia dels ajuts

Ajut màxim: 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria.

Limitació de 200.000,00€ d’ajut durant l’exercici fiscal en curs i els 2 exercicis anteriors (normativa d’ajuts de minimis).

L’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles (projectes privats), o del 80% de les despeses elegibles (projectes públics).

Incompatibilitats Els ajust LEADER són incompatibles amb altres ajuts… x

  • Per a la mateixa finalitat, finançats amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
  • Obtinguts dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.
  • De les operacions 04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014-2020, concedits a la mateixa empresa (un sol RIAAC) i en la mateixa ubicació. Es considerarà projecte fragmentat i no subvencionable.

En tot cas, encara que l’ajut LEADER sigui compatible amb d’altres:

  • Els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013 (ajuts de minimis).
  • L’import total dels ajuts per a la mateixa finalitat no podrà superar el 40% del cost de la inversió subvencionada (beneficiaris privats), o el 100% de la inversió subvencionada (públics).
  • El DARP podrà fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels ajuts LEADER, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Institut Català de Finances i/o entitats financeres.