Cupons (ACCIÓ)

La convocatòria de cupons està oberta des del 5 de juliol i es tracta d’uns ajuts que es concedeixen per ordre d’entrada al registre.

Els beneficiaris d’aquests ajuts es detallen en el requadre de sota:

Beneficiaris Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d’euros.
Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons pels ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de Cupons Internacionalització en la qual es poden rebre dos cupons, sempre i quan un d’ells sigui d’e-trade.Subjectes a minimis:a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura
b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:
1- Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.2- Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors
primaris

 

 • Per combatre el canvi climàtic (ProACCIÓ Green)
Objectius Avançar cap a la neutralitat climàtica representa la gran oportunitat empresarial dels propers anys.
Activitats subvencionables
 • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
 • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
 • Definir una estratègia en sostenibilitat.
 • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.
Ajut màxim 8.000 €
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Entitats acreditades TECNIO

Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa de Canvi Climàtic

Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa d’economia circular

Termini execució Entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 

 • A la indústria 4.0
Objectius Per incorporar tecnologies de la indústria 4.0 a l’empresa. A través d’aquests cupons podràs fer els primers passos per implementar tecnologies com la impressió 3D, el big data, la internet de les coses o la robòtica, entre d’altres, amb l’objectiu de millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.
Activitats subvencionables
 • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
 • Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.
Ajut màxim

8.000 € (diagnosi)

20.000 € (implementació)

Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Entitats acreditades TECNIO

Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àmbit sectorial RIS3CAT Indústria 4.0
Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa Indústria 4.0

Termini execució Entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 

 • A la innovació
Objectius Acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.
Activitats subvencionables Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per explorar.
Ajut màxim 8.000 €
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa de Gestió de la Innovació

Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa d’Estratègia

Termini execució Entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 

 •             Internacionalització
Objectius Permetre fer un pas endavant cap a l’expansió internacional de l’empresa.  Sigui per començar a fer un pla de promoció internacional, per subcontractar un Export Manager o per vendre on-line al món.
Activitats subvencionables

Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.

Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.

Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.

Ajut màxim 2.500 € (pla promoció)
8.000 € (export manager)
6.000 € (eTrade)
Proveïdors acreditats per ACCIÓ

Pla promoció i Export manager:

– Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa internacionalització
– Professionals experts en internacionalització dedicats a l’assessorament en comerç internacional que hagin estat validats en el procés d’acreditació com Agent de Suport a la Internacionalització

eTrade:

– Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa Ecommerce per a la Internacionalització
– Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa Negoci Digital Internacional

Termini execució Entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 

 • DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades
Objectius

Permetran accelerar la transformació digital de la teva empresa. Contracta serveis d’assessorament expert per testar i experimentar les tecnologies digitals avançades abans d’invertir en elles a través dels equipaments tecnològics del Digital Innovation Hub de Catalunya.

Altres caracterísitiques:

 • Servei s’ha de realitzar a Catalunya
 • Només es pot contractar 1 únic proveïdor
 • Una empresa podrà sol·licitar fins a 3 cupons (per tasques diferents)
 • Les empreses beneficiàries hauran de fer un test d’ auto-orientació de maduresa i formulari de contacte i hauran de tenir un grau de maduresa mínim
Activitats subvencionables

Estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d’altres.

Les tecnologies digitals avançades elegibles són:

 • Fabricació additiva / impressió 3 D
 • Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital)
 • Supercomputació i quàntica
 • Ciberseguretat
 • Intel·ligència artificial (inclou Big Data)
 • Connectivitat intel·ligent (cinlou sensòrica, IoT i 5G)
 • Fotònica
Ajut màxim

10.000 €

Cost subvencionable màxim sol·licitat: inferior a 14.500 €

 • Pressupost total: 1M d’ € (previsió mínima d’ajut a 100 serveis tecnològics)
 • Subjectes a minimis
 • Terminis assessorament: 30 setembre 2023 (es poden començar a partir de gener de 2022)