Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit de canvi climàtic (ACCIÓ)

Objectius Generar productes, processos o serveis que estiguin alineats a desenvolupar materials sostenibles, millora del recurs en el cicle de l’aigua, energia renovable, mobilitat sostenible i altres que vagin orientats a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i/o adaptació al canvi climàtic. Cal tenir en compte que la reducció d’emissions de Gasos de efecte hivernacle (GEH) no ha de comportar un empitjorament en la resta d’àmbits, especialment quan aquests són contaminants locals que poden tenir una incidència en la salut.
Beneficiaris

Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques de R+D empresarial

Desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO

El projecte pot ser d’una sola empresa individual o d’un consorci de mínim 2 empreses. Amb socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals. No es consideren beneficiàries d’aquesta línia

Ajut subjecte a minimis

Despeses subvencionables Despeses de personal tècnic contractat en empresa/es sol·licitant/s i dedicades al
projecte d’R+D
• Si s’escau, Despeses de personal del desenvolupador TECNIO dedicades al projecte
d’R+D
• Despeses de col·laboracions externes/subcontractacions necessàries pel projecte i
només per les empreses sol·licitants
• Altres despeses directament vinculades amb el projecte i activitats de recerca
experimental i desenvolupament industrial.
• Despeses indirectes, per part empresarial, un 7% respecte als costos directes de
personal.
• Despeses d’auditoria, per part d’un auditor de comptes per la part empresarial, fins a
1.500 euros per justificació realitzada (màxim, 2 auditories per empresa i projecte).
Aquest despesa, si escau, també serà elegible pel desenvolupador TECNIO)
Termini execució El termini d’execució del projecte serà com a màxim de 36 mesos, sense possibilitat de
demanar ampliació d’aquest termini. El projecte ha de començar amb data posterior a la de la sol·licitud de l’ajut
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa TECNIO
Activitats recerca industrial 70% 60% 50% 100%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% 100%
Auditories 100% 100% 100% 100%
Ajut màxim El pressupost mínim subvencionable del projecte ha de ser de 120.000 euros, considerant
únicament les despeses dels participants que siguin beneficiaris de l’ajut.Import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros per projecte; Si s’escau, d’aquest ajut
per desenvolupadors TECNIO serà de màxim 100.000 euros.

Respecte a la despesa subvencionable acceptada:
o Cap dels participants en el projecte podrà participar en més d’un 70%, en
projectes en cooperació,
o La despesa subvencionable acceptada dels acreditats TECNIO no podrà
superar el 50%.
o La despesa dels socis internacionals no podrà superar el 70%

Termini presentació sol·licituds 29 de setembre de 2022 a les 14.00h
Més informació

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Subvencions-a-projectes-de-Recerca-Industrial-i-Desenvolupament-Experimental-en-lambit-del-canvi-climatic-2022

Gestió tècnica: rdempresarial.accio@gencat.cat (Estructuració de la proposta en la Memòria Tècnica i proposta de projecte, valoració encaix en la convocatòria)

Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en la tramitació electrònica o web)

Gestió de la justificació : grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60