Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental pel progrés tecnològic (ACCIÓ)

Objectius Desenvolupar projectes d’R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia
Beneficiaris

Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.

Desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO

En el projecte hi podran participar un o més socis internacionals que tinguin establiment operatiu, com a mínim, a un dels territoris que s’estableixen a l’annex 3 de les bases i que executin tasques tècniques en el mateix, tot i que aquests socis en cap cas es consideraran beneficiaris d’ajut.

No es consideren beneficiàries d’aquesta línia Ajuts les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:
1. Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
2. Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

En base al que estableix el Reglament de minimis no es consideren beneficiàries d’ajut a les despeses de realització de l’informe d’auditoria:
a) Les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura
b) Les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

Despeses subvencionables

·         Despeses de personal tècnic contractat en que estiguin dedicats a tasques de caràcter tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. Per a tot el personal tècnic es podrà imputar una dedicació d’entre el 10 i el 80% de la seva jornada laboral. En el cas de centres TECNIO podran arribar al 100%. El personal haurà d’estar en nòmina.

·         Despeses de col·laboracions externes, si el sol·licitant és una empresa: despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractua, contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny, assajos i proves de laboratori. El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.

·         Altres despeses: material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realitzar assajos, etc.

·         Despesa per la realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada (màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).

·         Costos indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables

Termini execució Període d’execució dels projectes d’R+D objecte de l’actuació serà a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de 3 anys després d’aquesta data
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa TECNIO
Activitats recerca industrial 70% 60% 50% 100%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25% 100%
Auditories 100% 100% 100% 100%
Ajut màxim El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 250.000 euros per projecte. En el cas de centres TECNIO l’ajut màxim serà de 100.000 €
Termini presentació sol·licituds 27 juliol de 2022a les 14.00h
Més informació https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Subvencions-a-projectes-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental