Nuclis d’R+D Internacionals (ACCIÓ)

Última convocatòria: novembre de 2020
Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació
Resum de l’última convocatòria:

Objectius Projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Requisits
  • Projectes d’R+D presentats per part d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Les activitats d’R+D objecte de l’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.
  • -Tots els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
  • -Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
  • Els projectes d’R+D hauran d’aportar un salt tecnològic (Technology Readiness Levels-TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.
  • El projecte ha de tenir la participació, com mínim, d’un soci internacional dels països que fixa la convocatòria amb
  • Activitats d’R+D. Països/regions elegibles: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
  • L’acord de col·laboració: s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució positiva. Aquest acord podrà ser en català, anglès o castellà.
  • El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros.
  • Cap dels socis podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.
Despeses subvencionables

– Despeses de personal en que estigui dedicat a tasques tècniques del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. La seva dedicació màxima acceptada serà del 80% de la seva jornada , i queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, i el personal vinculat a les tasques administratives i de gestió del projecte.

– Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres :
o Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
o Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.
o Assajos i proves de laboratori.
El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes/subcontractació no podrà superar el 50% del total de la despesa subvencionable acceptada.

– Altres despeses, material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realització d’assajos, etc.
– Despeses d’auditoria, per fer l’informe de justificació de l’actuació subvencionada per part d’un auditor de comptes (màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).

– Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables

– Despeses de personal derivades de la gestió del projecte, fins a un import màx. 12.000 euros per projecte.

Termini execució A partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data.
Intensitat de l’ajut
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Activitats recerca industrial 70% 60% 50%
Activitats desenvolupament industrial 45% 35% 25%
Activitats de gestió 50% 50% 50%
Auditories 100% 100% 100%
Ajut màxim 150.000 euros
Més informació Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica dels Nuclis RD Internacional: inint.accio@gencat.cat