PERTE Agroalimentari

Bases reguladores BOE-A-2022-12897

Descripció Capacitat tractora i d’arrossegament al conjunt de l’economia i potencial transformador per la societat, impuls al treball de qualitat, element vertebrador de la consolidació del desenvolupament sostenible, la modernització i transformació digital i contribució al repte demogràfic i equilibri territorial.
Objectius

– Actuacions transversals – desenvolupament en totes les fases de la cadena de valor industrial del sector

– Millora de processos de les empreses sense vincular-lo a un producte determinat

Mesures transformadores

•       Línia d’ajuts de caràcter plurianual gestionada pel MINCOTUR: Concessió de préstecs amb tram no reemborsable (mixt préstec i subvenció)

•       Paquet de suport específic per la industria alimentària. Blocs: competitivitat, sostenibilitat, traçabilitat i seguretat dels aliments. Projectes alineats a aquests objectius i presents tots els agents de la industria necessaris per la producció i comercialització del producte. Obligatori actuacions a nivell individual de dos dels tres blocs prioritaris + cooperació efectiva.

Impacte

– Impulsar la transformació tecnològica de tot el sector

– Profunditzar en el subministrament d’aliments sans, segurs i saludables

– Millora de la dimensió i de la cohesió social del sector agroalimentari

– Promoure un ús eficient dels recursos naturals i de l’energia en la producció

Pressupost global

Total: 1.002,91 M€ desglossats de la següent manera:

Eix 1: Enfortiment industrial del sector agroalimentari: 400 M€ (150 M€ subvencions + 250 M€ préstecs)

Eix 2: Digitalizació del sector agroalimentari: 454,35 M€ (inclou: 33 M€ préstecs AgroInnpulso, 12,2 M€ AEI-Agri, 276 M€ Kit Digital; etc)

Eix 3: I+D+I en l’àmbit agroalimentari: 148,56 M€

Eix 1. Enfortiment industrial del sector agroalimentari.

Els “projectes PERTE Eix 1 / projecte tractor” han de contemplar tota la cadena de valor i traccionar sobre les empreses del sector, orientat a productes agroalimentaris.

El “projecte tractor” ha d’incloure actuacions en, com a mínim, 2 blocs dels 3 següents:

  • Competitivitat (Actuacions obligatòries individuals: automatització de processos, sensorització de processos i presa de dades; Actuació obligatòria conjunta: integració de la digitalització per a la millora de l’eficiència dels processos).
  • Sostenibilitat (Actuacions obligatòries individuals: estalvi energètic en planta, reducció de consum de recursos; Actuacions obligatòries conjuntes: gestió ambiental conjunta, adopció de compromisos globals de reducció de petjada ambiental de producte).
  • Traçabilitat i seguretat alimentària (pot incloure blockchain, sistemes de marcatge i lectura, sistemes de control de qualitat i seguretat alimentària).

Poden formar part del ” projecte tractor” i ser beneficiaris de l’ajut: societats mercantils privades, societats cooperatives o societats agràries de transformació SAT.

Requisits principals de l’agrupació:

  • Mínim de 6 entitats jurídiques diferenciades.
  • S’exigeix la participació d’entitats de, com a mínim, dues CCAA.
  • Integrada per, com a mínim, una gran empresa i un mínim del 40% de PIMES. També podrien ser totes PIME, però en aquest cas caldria que un 50% fossin empreses Mitjanes.
  • Mínim un 75% del pressupost per a activitats dels CNAE 10, 11 o 12 (o activitats de transformació, envasament o manipulació d’aliments que no disposin del CNAE 10, 11 o 12).
  • Mínim el 30% dels ajuts del projecte s’han de destinar a PIMES.
  • A l’agrupació es poden integrar tot tipus d’empreses de serveis tecnològics o proveïdors de solucions, sempre que siguin societat mercantil i la seva solució sigui per un procés agroalimentari.

Despeses subvencionables:

R+D+i: personal propi, amortitzacions d’equips i instal·lacions necessaris per al projecte, col·laboracions externes.

Protecció ambiental i estalvi energètic: actius fixes vinculats al projecte (edificis, instal·lacions, aparells, equips, …), actius immaterials (patents, llicències, …), col·laboracions externes.

Seran subvencionables les inversions i despeses realitzades des del següent dia de la presentació de la sol·licitud fins al 30-juny-2025.