Programa d’ajuts a inversions empresarial d’alt impacte (ACCIÓ)

Última convocatòria: juliol 2021.            Previsió propera convocatòria: pendent de confirmació
Resum de l’última convocatòria:

Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari
i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull
la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Tipus de projectes

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC: entesos com a centres de desenvolupament de software,
centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs.

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit suprarregional: entesos com a centres que
necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat
decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional.

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials: entesos com a projectes amb activitats de producció de
béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.

1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics: entesos com a centres amb activitats de distribució. També
aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de
producte.

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i: entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades
principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de
la capacitat productiva.

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de
creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de
creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.

2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa,
dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous
emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents

Requisits Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Els projectes hauran de presentar la creació de
com a mínim:

1.1 Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball

1.2 Centres de Decisió Suprarregional: 15 nous llocs de treball

1.3 Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball

1.4 Centres Logístics: 15 nous llocs de treball

1.5 Centres d’R+D: 8 nous llocs de treball

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes: els projectes hauran de presentar, com a mínim, una
inversió de:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 2.000.000€

2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€

2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 500.000€

2.4 Projectes estratègics: 5.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball

Despeses subvencionables A. Projectes de creació de llocs de treball: Es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal
contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

B. Projectes d’inversió: Actius fixes productius, tant materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com
immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. No s’acceptaran actius de segona mà.

Import ajut Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: intensitat del 30% amb un ajut màxim de
200.000€.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 8% amb
un ajut màxim de 200.000€.

2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: intensitat del 20% amb
un ajut màxim de 200.000€.

2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 200.000€.

2.4 Projectes estratègics: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.

Més informació Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Marc Duran, Cap del Servei d’Assessorament d’Incentius: mduran@catalonia.com