7 projectes aprovats de la línia Grups Operatius 2021 – Projectes amb ajut DACC

PROJECTE 1

ATENEAA: Aplicació proteïna d’insecte (TENEbrio Molitor)
per Alimentació animal i del frass per a Agricultura orgànica.
Es tracta d’un projecte que pretén aconseguir 3 objectius: desenvolupar
i optimitzar mètodes de processament de les larves de Tenebrio molitor, ampliar els coneixements sobre el seu potencial nutricional en porcí i
altres beneficis, en funció del seu àmbit d’aplicació i valoritzar les dejeccions orgàniques de la cria d’insectes. Els residus orgànics generats en la cria d’insectes molt superiors a la pròpia producció de la biomassa animal.
PARTICIPANTS
Iberinsect SL, Vall Companys SAU, Miguel Torres SA,
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries,
INNOVACC
PRESSUPOST
199.112,52 €
AJUT
161.544,12 €

 

PROJECTE 2

SATURN. Obtenció de greix insaturat/saturat a partir de retalls d’especejament de carn per a productes d’alt valor afegit.
El projecte SATURN abordarà com a objectiu principal la valorització d’un subproducte per a recuperar diferents fraccions de greix per a ser incorporades a matrius alimentàries. Alhora, aquest plantejament
permetrà contribuir a la competitivitat de les empreses i socis del clúster a través de la transferència de resultats de l’estudi i el foment de les col·laboracions entre empreses i centres de coneixement.
PARTICIPANTS
Tripnet SL, Matadero Frigorifico Del Cardoner SA,
Cárnica Batalle SA, Eurecat centre tecnològic,

INNOVACC
PRESSUPOST
168.540,00 €
AJUT
136.740,00 €

 

PROJECTE 3

MICOECUR. Prevenció i mitigació de la incidència de micotoxines
en embotits curats.
L’objectiu principal del projecte és desenvolupar diferents tipus d’estratègies, algunes focalitzades en les condicions de procés i d’altres en la utilització de microbiota competitiva per evitar el creixement de fongs potencialment micotoxigènics i la formació i acumulació de micotoxines en embotits curats de llarga maduració.
PARTICIPANTS
Joaquim Alberti SA, Noel Alimentaria SAU, Argal Alimentacion SA,
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries,
INNOVACC
PRESSUPOST
246.511,63 €
AJUT
199.999,99 €

 

PROJECTE 4

FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a
l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí.
L’objectiu principal de la proposta és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de purí porcí, així com també la del seu digestat, sota condicions hipertermòfiles i aconseguir obtenir un biofertilitzant amb baix contingut en fàrmacs d’ús veterinari i gens de resistència, que presenti una bona qualitat agronòmica i sigui apte per a la seva aplicació en cultius ecològics.
PARTICIPANTS
Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT), Grup Gepork SA,
Selección Batallé SA, Embotits Salgot SA, Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit SCCL, Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic-Universitat
central de Catalunya), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Fervosa, INNOVACC
PRESSUPOST
246.506,90 €
AJUT
199.996,15 €

 

PROJECTE 5

PROVEG. Estudi de nous ingredients proteics per al desenvolupament de noves bases vegetals.
El projecte PROVEG pretén identificar noves fonts de proteïna vegetal, caracteritzant el seu comportament tecnològic per al desenvolupament de nous aliments de base vegetal. Els objectius tècnics del projecte son: identificar noves fonts de proteïna vegetal com bolets, fruits secs, algues entre altres coproductes derivats dels processos de la indústria alimentària; caracteritzar la composició nutricional i el comportament tecnològic de noves fonts de proteïna vegetal; desenvolupar diferents prototips a partir dels ingredients proteics vegetals estudiats dins el marc del projecte.
PARTICIPANTS
Embotits Salgot SA, Betara SL, La Fageda Fundació,
Borges agricultural & industrial nuts SAU, Eurecat centre tecnològic, INNOVACC
PRESSUPOST
198.732,19 €
AJUT
161.235,55 €

 

PROJECTE 6

REAQUA. Estratègies innovadores per a la reutilització d’aigües a la indústria càrnia: avaluació de les limitacions tècniques, econòmiques i reglamentàries per garantir-ne un ús segur i creació d’una guia tècnica de referència.

El principal objectiu d’aquest projecte és demostrar la viabilitat de poder reutilitzar les aigües residuals generades als escorxadors. En aquest sentit, es pretén poder detectar aquells factors limitants que existeixen actualment per les empreses del sector carni en l’àmbit de la reutilització d’aigües i, un cop identificats, poder aplicar i validar tecnologies innovadores a escala pilot que permetin complir amb els requisits establerts per l’Administració per a poder fer ús de l’aigua tractada en activitats externes al procés productiu.
PARTICIPANTS
Olot Meats SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Sala de desfer i magatzem frigorífic J.Viñas SA, Fundació
Universitària Balmes (Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA),
INNOVACC
PRESSUPOST
214.157,74 €
AJUT
173.750,62 €

 

PROJECTE 7

BIOPEPTIDS. Aprofitament de subproductes carnis per l’obtenció d’hidrolitzats bioactius amb propietats antimicrobianes.

L’objectiu principal del projecte és l’obtenció de nous hidrolitzats proteics a partir de diferents subproductes de la indústria càrnia amb activitat
antimicrobiana. Es planteja també la identificació dels pèptids responsables de l’efecte antimicrobià de l’hidrolitzat que presenti més potencial.
PARTICIPANTS
Andres Pintaluba SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Universitat Rovira i Virgili – Fundació URV, Universitat Autònoma de Barcelona – Grup de Recerca Microbiologia Aplicada i Mediambiental, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries- Centre de Recerca en Sanitat Animal –
Programa de Sanitat Animal, INNOVACC
PRESSUPOST
196.392,98 €
AJUT
159.337,70 €

Amb el suport de:

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022.