Les exportacions gironines creixen del 18%

Les expor­ta­ci­ons giro­ni­nes han batut un nou rècord, han cres­cut del 18% entre gener i setem­bre i han superat ja els 5.700 mili­ons d’euros. L’incre­ment s’explica sobre­tot pel bon com­por­ta­ment en dos sec­tors motor de l’eco­no­mia giro­nina: l’agro­a­li­men­tari (amb les càrnies al cap­da­vant) i el químic (on hi ha les far­macèuti­ques). Tots dos sec­tors aca­pa­ren més de la mei­tat de les ven­des (3.432,4 mili­ons) a l’exte­rior. Per països, el prin­ci­pal mer­cat és França. La Xina -on sobre­tot s’hi ven porcí- se situa en cinquè lloc. En paral·lel, les expor­ta­ci­ons giro­ni­nes també tan­quen un bon setem­bre, arri­bant a créixer un 30% en aquest mes.
Notícia publicada el dia 18/11/2022 a la web: https://www.elpuntavui.cat