Projectes amb ajut Ministeri d’Indústria – AEI 2022 (Projecte AQUALIPIG)

Nom del projecte: 

“AQUALIPIG. Sistema innovador para tratamiento de aguas de consumo para ganado porcino”

Participants: CUARTE SL, IA SAPIENS INNOVATION SL, ARAGON INNOVALIMEN, INNOVACC

Pressupost Ajut
70.196,00€ 50.298,00€

Resum del Projecte:

El projecte AQUALIPIG cerca la investigació de la Intel·ligència Artificial en una granja de porcí experimental real on es validi la utilització d’una tecnologia innovadora, electròlisi, en la seva utilització per a la higienització d’aigües de consum per a bestiar porcí a la fase d’engreix.

L’objectiu del projecte, per tant, ha de portar implícit el disseny i el desenvolupament d’un sistema de captació i processament de dades basat en Intel·ligència artificial que permeti comparar les dades de producció normal amb les de tractament de l’aigua de beguda amb ActivH2O. ActivH2O és una tecnologia patentada basada en electròlisi, que elimina virus i bacteris de l’aigua sense incorporar químics i que genera un oxidant natural que es manté a l’aigua durant diverses setmanes, actuant sobre el biofilm i protegint-la així d’una possible recontaminació.

Validar una nova estratègia d’higienització de l’aigua i aplicar al procés IA suposa un pas totalment innovador i nou en tant que no hi ha, fins ara, actuacions que ofereixin resultats concloents sobre això. La informació que s’ha trobat, després d’una extensa anàlisi de l’estat de l’art, fa referència a estudis experimentals molt preliminars i en condicions molt controlades; l’estudi que es presenta cerca, per primera vegada, la realització d’estudis en condicions de granja experimental, en explotacions porcines que permetran la valoració adequada dels resultats trobats i la seva extrapolació directa a les condicions reals de producció.

A més, la incorporació de la intel·ligència artificial permetrà tenir en compte no només històrics sinó també variables parametritzades en dos grups. D’una banda, es recolliran i analitzaran dades relatives a la producció, que seran classificades en termes de consum de pinso i pes. D’altra banda, es recolliran i analitzaran dades relatives a l’estat sanitari, que seran classificats en índexs de mortalitat i intervencions veterinàries necessàries (ús de medicaments, brots, etc.). Amb tot això, es permetrà el tractament de dades i l’extracció de resultats concloents i donarà lloc a l’optimització de la presa de decisions en tot el procés alhora que permetrà tenir conclusions robustes.

Amb el suport de: