Projecte AEI2022b: “INGRENERGI. Càlcul predictiu de l’energia en ingredients per a pinso de porc”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

El projecte consisteix en la creació d’una eina per utilitzar en nutrició porcina (Fase 1 del projecte). Aquesta pretén proporcionar un càlcul predictiu de l’energia metabolitzable (EM) i l’energia neta (EN) per a diferents ingredients utilitzats en el pinso tant per truges reproductores com per porcs en creixement (garrins i porcs d’engreix). La finalitat d’aquests és poder proporcionar la valoració energètica per les diferents matèries primes utilitzades com ingredients en la formulació de pinsos per alimentació animal, poder comparar i augmentar l’eficiència, precisió i sostenibilitat.

En una segona fase, es preveu validar l’eina utilitzant-la de forma aplicada per a l’actualització de les matrius de formulació de pinsos per a porcs de creixement i engreix. Es compararan els resultats de formula (composició i cost), la qualitat dels pinsos fabricats i els rendiments productius de porcs  que rebin pinsos isoenergètics formulats amb matèries primes el contingut del qual s’obtingui o be amb la metodologia utilitzada per la empresa o be amb la nova eina.

L’objectiu:

L’objectiu principal del projecte és la creació d’una eina que permeti la optimització de les matèries primes utilitzades com ingredients en la producció de pinsos en la producció porcina.

De forma indirecta es preveu aconseguir els següents subobjectius:

  • Analitzar, mitjançant enquestes, la variabilitat del fluxe energètic ocasionat en el sector porcí espanyol com a conseqüència de l’alimentació (pinso) i com els tècnics avaluen aquesta variabilitat.
  • Assajar models de predicció del contingut energètic per grups de matèries primes i ingredients individuals atenent a la quantificació i eficiència d’utilització dels nutrients en cada ingredient.
  • Incorporar les prediccions realitzades al procés de formulació del pinso i analitzar les possibles desviacions a la resposta esperada dels animals.
  • Retroalimentar el sistema amb la nova informació aportada per els usuaris i ajustar els algoritmes de predicció duna manera continuada.

D’aquesta manera, amb el procés de validació en la segona fase, l’eina demostrarà el seu potencial pràctic i aplicat.

Participants:

  • 333 Corporate 1998 SL
  • Universitat Autònoma de Barcelona – SNIBA
  • Selecció Batallé SA
  • OnClick Solutions SL
  • INNOVACC

Pressupost total plantejat

Ajut previst

150.250,64 €

109.832,32 €

 

Amb el suport: