Projecte AEI2022b: DEPACA “Detecció de defectes i paràmetres de qualitat en carn”

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2022 NG.

Descripció del projecte:

La necessitat d’optimitzar i automatitzar els processos de la indústria alimentària està en apogeu, i la indústria càrnia porcina no és cap excepció. La cadena de valor d’aquest sector és de gran complexitat a causa dels diferents actors que hi participen: granges, transportistes, escorxador, sala d’especejament, elaboradors i distribuïdors. Per aquest motiu, el control de la producció ha de ser exhaustiu per no tenir errors a cap punt de la cadena. Les sales d’especejament s’encarreguen dels processos d’aconseguir que les canals siguin especejades i els productes dipositats als seus compartiments respectius en tan sols uns minuts aconseguint mantenir la cadena de fred i la qualitat microbiològica. A més, la gran heterogeneïtat dels productes carnis fa que el control i la traçabilitat sigui vital per oferir un producte de qualitat i segur durant tota la cadena.

L’objectiu:

El projecte DEPACA té com a principal objectiu investigar i desenvolupar una nova solució que permeti la classificació de producte a sales d’especejament. La solució permetrà optimitzar el procés i evitar errades en producte. El projecte investigarà en la identificació de producte carni en caixes a sala d’especejament mitjançant visió artificial i Deep Learning. Com a resultats del projecte, s’espera aconseguir més producció de biogàs per tona de residu a les plantes de biogàs, així com minimitzar els costos operació associats a la gestió dels residus, millorant el potencial de descarbonització del gas renovable produït.

Participants:

DEPACA està liderat pel Clúster Aragonès d’Alimentació (Associació Aragó Innovalimen) amb participació, com a segon Clúster, d’INNOVACC que coordinarà les accions de difusió i comunicació del projecte, i compta amb la participació de l’empresa RIVASAM dedicada a l’especejament de porcs dins la cadena productiva del Grup Jorge, l’empresa tecnològica IA Sapiens, un profund coneixement de tecnologies exponencials (IA, Big data, IoT) i l’empresa tecnològica Inndeo fabricant d’equips de visió artificial especialitzada en visió artificial.

Aquest projecte ha rebut el suport del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a la convocatòria 2022b d’ajuts a Agrupacions Empresarials Innovadores per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Veure article projecte

Amb el suport: