Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa

BENEFICIARIS
Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions. Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions. Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions. Comunitats de regants. Artesans alimentaris i els seus gremis. Grups d’Acció Local per al Desenvolupament Local de LEADER
 • Subjecte a minimis
 • Empresa beneficiària  agroalimentàries i forestals cal que estigui inscrita al RIAAC
 • Han de dur a terme l’activitat subvencionada a Catalunya
MODALITATS D’AJUT

1 – Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies

Es subvenciona la contractació de serveis externs per a la implementació de projectes d’innovació en l’àmbit de la digitalització, sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa. Inclou la diagnosi i definició d’estratègies.

Quantia de l’ajut: import màxim de 10.000 euros i es subvenciona el 80% de despeses elegibles + 20% costos directes de personal.

Despesa subvencionable:

 • El cost de la prestació dels serveis d’assessorament.
 • La despesa d’auditor de comptes (en els casos que estableix l’apartat 14 de l’annex 1 de l’ORDRE ACC274/2022 -associacions de productors, fundacions i comunitats de regants-)

2 – Ajut a la implementació de projectes

Es subvenciona la contractació de serveis externs per a la implementació de projectes d’innovació en l’àmbit de la digitalització, sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa.

Quantia de l’ajut: import màxim de 20.000 euros i es subvenciona el 80% de despeses elegibles + 20% costos directes de personal.

Despesa subvencionable:

 • El cost de la prestació dels serveis d’assessorament.
 • La despesa d’auditor de comptes (en els casos que estableix l’apartat 14 de l’annex 1 de l’ORDRE ACC274/2022 -associacions de productors, fundacions i comunitats de regants-)

Es subvenciona la contractació de serveis externs per a la implementació de projectes d’innovació en l’àmbit de la digitalització, sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa.

Quantia de l’ajut: import màxim de 20.000 euros i es subvenciona el 80% de despeses elegibles + 20% costos directes de personal.

Despesa subvencionable:

 • El cost de la prestació dels serveis d’assessorament.
 • La despesa d’auditor de comptes (en els casos que estableix l’apartat 14 de l’annex 1 de l’ORDRE ACC274/2022 -associacions de productors, fundacions i comunitats de regants-)
PROVEÏDORS

 • Universitats
 • Centres de recerca
 • Centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca
 • o persones assessores acreditades per ACCIÓ
CRITERIS PRIORITZACIÓ
Criteri d’igualtat de gènere (2 punts): empreses en què la persona titular és una dona i/o amb presència de dones en els òrgans de decisió.
Criteri de relleu generacional (2 punts), empreses en què la persona titular és jove i/o amb presència de joves en els òrgans de decisió.
Inscripció al Registre d’Operadors Ecològics (CCPAE), al Registre d’Operadors de Producció Integrada (CCPI), en algun Consell Regulador de DOP o IGP o certificació PEFC (2 punts).
Tipologia d’empresa (2 punts): empreses de menys de 50 persones treballadores, agrupacions o associacions d’empreses agroalimentàries o cooperatives agràries
INCOMPATIBILITATS
Aquesta línia d’ajuts és incompatible amb els ajuts Cupons ACCIÓ, en cas de ser concedits amb la mateixa finalitat de projecte
JUSTIFICACIÓ
Informe de serveis prestats emès pel proveïdor de serveis en què s’especifiquin les tasques realitzades.
TERMINIS
27 de febrer de 2023
Despeses elegibles: de gener a octubre de 2023
Justificació: 10 de novembre de 2023

 

MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES:

ajutsestrategia_alimentaria.accioclimatica@gencat.cat

agricultura.gencat.cat

https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Ajuts-per-al-foment-de-la-transformacio-del-sistema-agroalimentari-i-pesquer-catala-alineat-amb-lEstrategia-Alimentaria-de-Catalunya