Data:   30 de juny de 2009 Lloc:    Restaurant "La Deu" (Ctra. de La Deu s/n, 17800 OLOT) Durada: 11:30 – 12:30 Benvinguda El Sr. Lluís Sacrest, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents. Excusa l’absència dels Srs. Josep Batallé, Adriana Casademont, Basili Tresserras i Juli Espina. Assistents: IMPC d’Olot (Sr. Lluís Sacrest i Sra. Fina Soler), Esteban Espuña SA (Sr. Xavier Espuña), CENTA (Sr. Narcís...
Data:   30 de juny de 2009 Lloc:   Restaurant “La Deu” d’Olot Durada: 12:30h – 14:45h Benvinguda El Sr. Lluís Sacrest, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents. Explica que s’ha estat esperant la convocatòria d’ajuts per Associacions d’Empreses Innovadores del Ministeri d’Indústria per decidir la data a celebrar aquesta assemblea general, i com que aquesta convocatòria s’ha endarrerit s’ha decidit fer l’assemblea abans...
Data:            17 de març de 2009 Lloc:             Ajuntament d’Olot (Sala Gussinyé) Durada:       18h – 20:30h Assistents: Sr. Lluís Sacrest, Sr. Xavier Espuña, Sr. Juli Espina, Sr. Xavier Albertí, Sr. Joan Piany, Sr. Isidre Castanyer, Sr. Eduard Torrent, Sr. Narcís Grèbol, Sr. Ignasi Rodríguez-Roda, Sr. Josep Maria Clotas, Sra. Fina Soler, Sr. Eudald Casas. Ordre del dia: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2. Informe de gerència. 3. Formulació dels...
Data:              20 de gener de 2009 Lloc:               Ajuntament d’Olot (Sala Gussinyé) Durada:         18h – 20:30h Assistents: Sr. Lluís Sacrest, Sr. Xavier Espuña, Sra. Adriana Casademont, Sr. Josep Parramon, Sr. Xavier Albertí, Sr. Carles Milla, Sr. Josep Roura, Sr. Isidre Castanyer, Sr. Eduard Torrent, Sr. Narcís Grèbol, Sr. Ignasi Rodríguez-Roda, Sr. Josep Maria Clotas, Sra. Fina Soler, Sr. Eudald Casas. Ordre del dia: 1....
La producció de carn de porc ecològica i/o lliure d'antibiòtics a Catalunya és petita i no satisfà la demanda potencial creixent, tant de carn fresca com de matèria primera per ser transformada. Per altra banda, i encara que sigui una paradoxa, la producció porcina convencional presenta una situació de sobre oferta que fa difícil la continuïtat de moltes explotacions....
Les empreses el.laboradores de productes carnis generen elevades quantitats de residus plàstics a partir de les seves línies d’envasament. La majoria d’aquestes empreses no seleccionen ni separen aquest residu plàstic que va a parar directament als abocadors de brossa amb un cost elevadíssim. Es realitzaran diverses visites a les empreses fabricants de productes plàstics reutilitzats per trobar la millor...
L’objectiu general a assolir en el present projecte és el d’aportar solucions integrals a la gestió i tractament dels residus orgànics produïts en els subsectors immersos en l’explotació del sector carni porcí, sota el clúster INNOVACC. L’agrupament d’aquests materials residuals de manera idònia per procedir al seu tractament conjunt, enfocat a la valorització i aprofitament integral, ha de permetre: - Donar...
Els objectius del projecte són posar a l'abast de les empreses de les AEIs un model que acoti els processos de millora en el camp de la mecatrònica que s'haurien d'implantar a curt o mitjà termini; facilitar un coneixement útil per aconseguir la innovació continuada en les aplicacions mecatròniques de les empreses; reduir costos de millora de la competitivitat;...
El projecte té com objectiu l’anàlisi de viabilitat de la implantació d’un sistema de control tèrmic i d’ubicació de producte al llarg de la cadena de distribució fins les instal·lacions del client utilitzant les tecnologies existents en l’actualitat. Inclourà l’anàlisi de diferents propostes elaborades per proveïdors tecnològics amb experiència en el sector i la seva posterior avaluació de cara...
Data:   16 de desembre de 2008 Lloc:   Ajuntament d’Olot (Sala de Plens) Durada: 17:30h – 18:00h (en segona convocatòria) Benvinguda El Sr. Lluís Sacrest, president d’INNOVACC, dóna la benvinguda als assistents. En primer lloc, el Sr. Sacrest proposa el nomenament del Sr. Narcís Grèbol com a secretari accidental de la Junta Directiva, i la seva proposta és acceptada per tots els membres assistents. Assistents: Sr....