Què és un clúster

Michael Porter (1998) defineix els clústers com “un grup d’empreses geogràficament properes, adequadament interconnectades i associades en institucions d’un sector determinat i finalment relacionades per concordances i complementarietats”. És així que les empreses són més productives i innovadores que quan estan aïllades.

Michael Porter és l’autor més popular en matèria de clústers: ha proposat un model atractiu i ha sabut destacar els elements concordants per assolir l’èxit. A principis dels anys noranta, en la seva obra “Competitive Advantages of Nations”. 1990 (Les avantatges competitives de les nacions) Porter, no només elabora una nova metodologia d’anàlisi dels factors determinants de la competitivitat d’un país, sinó que a més ho dinamitza amb un nou disseny de les polítiques públiques de reforçament. Algú l’ha anomenat el Harry Potter dels economistes. Proposa una “Gerència” Estratègica”, en la que es considera una regió com una empresa, a partir de les seves avantatges competitives. L’any següent, M. Porter va ser convitat a Catalunya, i va dirigir un primer estudi sobre .”Els Avantatges competitius de Catalunya”. Departament d’Economia i Finances. 1992 Monitor Company /Michael Porter. A partir de llavors la Generalitat de Catalunya ha aplicat el seu anàlisi i un model d’ajuts precisos en les propostes de desenvolupament dels sectors industrials de Catalunya.

Segons el Diccionari un Clúster és un raïm, penjoll, ram, ramell, aglomeració, grapat, grup; Conjunt d’unitats funcionals interconnectades per mitjà d’una xarxa que actuen com una sola unitat”.

Condicions per definir un clúster
Un clúster te raó de ser quan es compleixen quatre condicions:

Proximitat: permet potenciar la participació en comú de recursos.
Acoplament: les activitats de les diferents empreses tenen un objectiu comú, com per exemple la demanda final, que permet aprofitar la proximitat i la interacció.
Interaccions: la proximitat i l’acció en el mateix sector no és suficient, és necessari un cert nivell d’acció comuna.
Massa crítica: Per aconseguir resultats positius és necessari disposar d’un cert nombre de participants, que realitzin accions conjuntes i complementàries i que estiguin localitzades en proximitat.